Ευχές

Ευχές

Ευχές Προσευχές

Προσευχή όταν ανάβουμε το καντήλι ή ένα κερί στο σπίτι μας Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ἡμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Προσευχή όταν θυμιατίζουμε στο σπίτι Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν με, Κύριε. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή όταν ανάβουμε το καντήλι ή κερί, όταν θυμιατίζουμε και όταν πίνουμε αγιασμό
Ευχές Προσευχές

Ο Άγιος Μόδεστος υπήρξε Πατριάρχης Ιεροσολύμων τον 3ο μ. Χ. αιώνα. Από το Θεό του δόθηκε το χάρισμα να θεραπεύει τα κατοικίδια. Οι ζωόφιλοι τον επικαλούνται διαβάζοντας την ευχή του για την προστασία των ζώων τους.  Μια ακόμα ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Eυχές του Aγίου Mοδέστου
Ευχές Προσευχές

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρωινή Προσευχή
Ευχές Προσευχές

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει… Κύματα θαλάσσης, τον κρύψαντα πάλαι διώκτην τύραννον, υπό γην έκρυψαν των σεσωσμένων οι παίδες. Αλλά ημείς ως ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Και Σε μεσίτριαν έχω…
Ευχές Προσευχές

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές) Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για προστασία απο την κακολογία
Ευχές Προσευχές

Εὐχή ἐκτενής Δέσποτα Πολυέλεε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Ἰατρέ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, ἐλθέ καί θεράπευσον καί ἐμέ τόν ἀχρεῖον δοῦλον σου. Ἐμακρύνθην ἀπό Σοῦ. Ἐπλήγωσα τήν Ἀγαθότητα καί τήν Ἀγάπην Σου. Ἥμαρτον εἰς τόν Οὐρανόν καί ἐνώπιόν Σου. Πάσας ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχές για την απαλλαγή από την κατάθλιψη
Ευχές Προσευχές

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ αἰνετὸς καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀνεκδιήγητος, ὁ πλάσας τὸν ἄνθρωπον τῇ χειρί σου, χοῦν λαβῶν ἀπὸ τῆς γῆς. καὶ τῇ εἰκόνι τῇ σῇ τιμήσας αὐτόν, Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ ἐπιπόθητον ὄνομα, σὺν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εὐχὴ τῶν Ἑπτὰ Παίδων εἰς ἀσθενῇ καὶ μὴ ὑπνούντα
Ευχές Προσευχές

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Ἰδού ἔγω ὁ ἁμαρτωλός καί ἐλάχιστος Μάμας, ὑπάρχων ἐν τοῖς ὀρεσι, διά τῆς δυνάμεως τοῦ Κύριου ἠμων Ἰησοῦ Χριστοῦ  ἠμελγον τάς ἐλάφους, καί τυρούς ποιῶν, διενεμον τοῖς πενησι, καί διετριβον ἐν τοῖς ὀρεσι καί σπηλαιοις ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή του Αγίου Μάμαντα
error: Alert: Content is protected !!