Ψαλμοί

Ψαλμοί

11954814_882793371811035_6567433706379864471_n1
Εισαγωγή και ερμηνεία Ψαλμοί

Ψαλτήριον Παλαιὰ Διαθήκη & Ψαλμοί Τὸ βιβλίο τῶν ψαλμῶν μαζὶ μὲ τὸν Ἰώβ – Παροιμιῶν – ᾌσμα ᾈσμάτων – Ἐκκλησιαστής – Σοφία Σειράχ καὶ Σοφία Σολομῶντος ἀποτελοῦν τὰ Ποιητικὰ – Διδακτικὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Τὸ βιβλίο τῶν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμοί : Εισαγωγή και ερμηνεία
Άγιοι Αρσένιος και Παίσιος
Εισαγωγή και ερμηνεία Ψαλμοί

Ο Όσιος Αρσένιος ο Καππαδόκης, σαν ιερέας που ήταν, χρειαζόταν να διαβάζει ευχές για διάφορες περιπτώσεις. Οι ευχές όμως του Ευχολογίου δεν αρκούσαν, επειδή υπήρχαν πολλές περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπήρχε ανάλογη ευχή. Έτσι ο Όσιος Αρσένιος ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η χρήση των Ψαλμών του Δαυίδ από τον Άγιο Παϊσιο, σύμφωνα με τον ανάδοχο του, Άγιο Αρσένιο τον Καππαδόκη
Ψαλμοί.
Εισαγωγή και ερμηνεία Ψαλμοί

Ψαλμός 1ος Ψαλμός 2ος Ψαλμός 3ος Ψαλμός 4ος Ψαλμός 5ος Ψαλμός 6ος Ψαλμός 7ος Ψαλμός 8ος Ψαλμός 9ος α Ψαλμός 9ος β Ψαλμός 10ος Ψαλμός 11ος Ψαλμός 12ος Ψαλμός 13ος Ψαλμός 14ος Ψαλμός 15ος Ψαλμός 16ος Ψαλμός 17ος ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμοί
Οι ψαλμοί
Εισαγωγή και ερμηνεία Ψαλμοί

...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οι ψαλμοί (video)
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν. 2 ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 1ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

ΙΝΑΤΙ ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. (διάψαλμα). 3 Διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ᾿ ἡμῶν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 2ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου Ἀβεσσαλὼμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ. 2 ΚΥΡΙΕ, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ• 3 πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου• οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ. (διάψαλμα). 4 ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 3ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ἐν ψαλμοῖς• ᾠδὴ τῷ Δαυΐδ. 2 ΕΝ τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου• ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με. οἰκτείρησόν με καὶ εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. 3 υἱοὶ ἀνθρώπων, ἕως πότε βαρυκάρδιοι; ἱνατί ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 4ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΤΑ ρήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς μου• 3 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. ὅτι πρὸς σὲ προσεύξομαι, Κύριε• ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 5ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΚΥΡΙΕ, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. 3 ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι• ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 6ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ Ἰεμενεί. 2 ΚΥΡΙΕ ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα• σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ρῦσαί με, 3 μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 7ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΚΥΡΙΕ ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ• ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 3 ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 8ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΟΜΑΙ σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου• 3 εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί, ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου, Ὕψιστε. 4 ἐν τῷ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 9ος α
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

22 Ἱνατί, Κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψεσιν; 23 ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός, συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις, οἷς διαλογίζονται. 24 ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀδικῶν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 9ος β
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΕΠΙ τῷ Κυρίῳ πέποιθα• πῶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ μου• μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον; 2 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ τοὺς εὐθεῖς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 10ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΣΩΣΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. 3 μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ, χείλη δόλια ἐν καρδίᾳ, καὶ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 11ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΕΩΣ πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; 3 ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας καὶ νυκτός; ἕως ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 12ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΕΙΠΕΝ ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ• οὐκ ἔστι Θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 2 Κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 13ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΚΥΡΙΕ, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου; ἢ τίς κατασκηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου; 2 πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, 3 ὃς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ, οὐδὲ ἐποίησε τῷ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 14ος
ψαλμοί
Ψαλμοί Ψαλμοί

ΦΥΛΑΞΟΝ με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 2 εἶπα τῷ Κυρίῳ• Κύριός μου εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις. 3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος, πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ ἐν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 15ος