Γιατί οι χριστιανοί παρασύρονται στος μαγείες;

Διότι ἐξέλειπε ἀπ’ αὐτούς ἡ πίστη καί ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ· διότι σήμερα δέν προσεύχονται σχεδόν καθόλου, ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν τά αἰτήματά των μέ τήν προσευχή καί νά μή τρέχουν στίς μαγεῖες. Δέν διαβάζουν σήμερα τήν Ἁγία Γραφή γιά νά δοῦν τί τιμωρίες περιμένουν τούς ἀσχολουμένους μ’ αὐτά.

Δέν πηγαίνουν τακτικά στήν ἐκκλησία, δέν ἐξομολογοῦνται οὔτε ἀκόμη στίς τέσσερες μεγάλες νηστεῖες, δέν ζητοῦν στίς ἀνάγκες των τήν συμβουλή καί τήν εὐχή τοῦ Ἱερέως.

Ἐπί πλέον τρέχουν πολλοί στίς μαγεῖες διότι ξέχασαν τίς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσαν στόν Χριστό, στό μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος, ὅταν εἶπαν: «Ἀποτάσσομαι τῷ σατανᾷ καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ…».

Ἄλλοι πηγαίνουν στούς μάγους ἐπειδή δέν ἐκπληρώθηκαν τά αἰτήματά των στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἤ διότι λησμόνησαν τόν θάνατο καί τήν ἡμέρα τῆς μελλούσης Κρίσεως τοῦ Χριστοῦ.

Γι’ αὐτό οἱ Ἅγιοι Πατέρες μᾶς συμβουλεύουν νά τρέχουμε μόνο στόν Θεό, μόνο στήν Ἐκκλησία καί τούς Ἱερεῖς καί ὄχι στόν διάβολο καί τούς ὑπηρέτες του.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομός μᾶς συμβουλεύει, λέγοντας: «Σᾶς παρακαλῶ νά εἶσθε καθαροί ἀπ’ αὐτές τίς ἀπάτες… καί ὅταν θελήσουν νά πατήσουν τό κατώφλι τοῦ σπιτιοῦ σου (μάγοι) νά λέγεις πρῶτα – πρῶτα αὐτό τόν λόγο: «Σέ ἀρνοῦμαι σατανᾶ, μέ ὅλη τήν τιμή καί τήν συνοδεία σου καί ἑνώνομαι μέ Σένα, Χριστέ!». Χωρίς αὐτή τήν ἀπόφαση ποτέ σου νά μή ἐξέλθεις ἀπό τό σπίτι σου.

Αὐτή ἡ πίστης σου νά σοῦ γίνει βακτηρία, αὐτή νά γίνει ὅπλο, αὐτή φρουρός καί προστάτης καί συγχρόνως νά κάνης τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ στό μέτωπό σου.

Διότι, ἐάν μ’ αὐτό τόν τρόπο θά ὁπλιστεῖς ἀπό παντοῦ, ὄχι μόνο ἄνθρωπος ἀλλά οὔτε καί διάβολος ἀκόμη δέν θά σέ πλησίαση οὔτε θά μπορέσει νά σέ βλάψει σέ τίποτε» (Ἔνθα ἀνωτέρω). Πῶς μποροῦν οἱ χριστιανοί νά λυτρωθοῦν ἀπό τούς μάγους καί κάθε εἴδους μαγεῖες ποὺ προέρχονται ἀπό τόν διάβολο;

Αὐτός ποὺ πιστεύει ἀκράδαντα στόν Θεό, προσεύχεται ἀκατάπαυστα καί πηγαίνει τακτικά στήν Ἐκκλησία δέν θά ζητήσει ποτέ τήν βοήθεια τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του, οἱ ὁποῖοι ἐχθρεύονται τόν Θεό.

Συνεπῶς, ὅσοι ἔχουν πίστη ἰσχυρή στόν Θεό νά ζητοῦν πάντοτε τήν βοήθειά Του.

Ἐνῶ οἱ ὀλιγόπιστοι, ποὺ κάποτε ζήτησαν τήν βοήθεια τῶν μάγων, ἐάν θέλουν νά σωθοῦν, πρῶτα νά ἐξομολογηθοῦν αὐτή τήν ἁμαρτία των καί νά δεχθοῦν τό ἀνάλογο ἐπιτίμιο.

Κατόπιν νά μήν ἐπικαλοῦνται πλέον τόν σατανᾶ σέ βοήθεια σ’ ὁποιαδήποτε ἀνάγκη καί ἄν εὑρίσκονται, ἀλλά μόνο στόν Θεό.

Νά προσεύχονται ὅσο τό δυνατόν συχνότερα μέ δάκρυα ἀπό καρδίας καί ἔτσι μέ τήν ὑπομονή καί τήν πίστη των θά λυτρωθοῦν ἀπό τά μαγικά ἔργα.

Πνευματικοί Διάλογοι Γέροντα Κλεόπας Ηλίε με Ρουμάνους Πατέρες

Πηγή: http://www.kivotoshelp.gr/index.php/eidhseis/1579-ti-prepei-na-kseroume-gia-tin-mageia

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments