Εμβολίασέ με Εσύ Κύριε… Εμβολίασέ με Εσύ Τριαδικέ Θεέ με το πάναγνο και πανακήρατο Σώμα ...