Ψαλμοί

Ψαλμοί

Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 ΜΑΚΑΡΙΟΣ ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα• ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ρύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος. 3 Κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῷ αὐτὸν ...
Comments Off on Ψαλμός 40ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορέ. 2 ΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός. 3 ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα• ...
Comments Off on Ψαλμός 41ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. ΚΡΙΝΟΝ με, ὁ Θεός, καὶ δίκασον τὴν δίκην μου ἐξ ἔθνους οὐχ ὁσίου• ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίκου καὶ δολίου ρῦσαί με. 2 ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς κραταίωμά μου• ἱνατί ἀπώσω με; καὶ ἱνατί σκυθρωπάζων πορεύομαι ...
Comments Off on Ψαλμός 42ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν ψαλμός. 2 Ο ΘΕΟΣ, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις. 3 ἡ χείρ σου ἔθνη ...
Comments Off on Ψαλμός 43ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων• τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν• ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ. 2 ΕΞΗΡΕΥΞΑΤΟ ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ, ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου. 3 ὡραῖος κάλλει ...
Comments Off on Ψαλμός 44ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων ψαλμός. 2 Ο ΘΕΟΣ ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. 3 διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ...
Comments Off on Ψαλμός 45ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορὲ ψαλμός. 2 ΠΑΝΤΑ τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. 3 ὅτι Κύριος ὕψιστος, φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. 4 ὑπέταξε λαοὺς ἡμῖν καὶ ἔθνη ὑπὸ ...
Comments Off on Ψαλμός 46ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Ψαλμὸς ᾠδῆς τοῖς υἱοῖς Κορέ• δευτέρα σαββάτου. 2 ΜΕΓΑΣ Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα ἐν πόλει τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἐν ὄρει ἁγίῳ αὐτοῦ, 3 εὐρίζῳ ἀγαλλιάματι πάσης τῆς γῆς. ὄρη Σιών, τὰ πλευρὰ τοῦ Βορρᾶ, ἡ πόλις τοῦ βασιλέως ...
Comments Off on Ψαλμός 47ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμός. 2 ΑΚΟΥΣΑΤΕ ταῦτα, πάντα τὰ ἔθνη, ἐνωτίσασθε πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν οἰκουμένην, 3 οἵ τε γηγενεῖς καὶ οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ πλούσιος καὶ πένης. 4 τὸ στόμα μου ...
Comments Off on Ψαλμός 48ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Ψαλμὸς τῷ Ἀσάφ. ΘΕΟΣ θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν. 2 ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ, 3 ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐ παρασιωπήσεται• πῦρ ἐνώπιον αὐτοῦ ...
Comments Off on Ψαλμὸς 49ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Νάθαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰσῆλθε πρὸς Βηρσαβεέ. 3 ΕΛΕΗΣΟΝ με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ...
Comments Off on Ψαλμός 50ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• συνέσεως τῷ Δαυΐδ• 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν Δωὴκ τὸν Ἰδουμαῖον καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαοὺλ καὶ εἰπεῖν αὐτῷ• ἦλθε Δαυΐδ εἰς τὸν οἶκον Ἀβιμέλεχ. 3 ΤΙ ΕΓΚΑΥΧ„ ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν ἡμέραν; 4 ...
Comments Off on Ψαλμός 51ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ μαελέθ• συνέσεως τῷ Δαυΐδ. 2 ΕΙΠΕΝ ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ• Οὐκ ἔστι Θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν. 3 ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων ...
Comments Off on Ψαλμός 52ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις• συνέσεως τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς Ζιφαίους καὶ εἰπεῖν τῷ Σαούλ• οὐκ ἰδοὺ Δαυΐδ κέκρυπται παρ᾿ ἡμῖν; 3 Ο ΘΕΟΣ, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου ...
Comments Off on Ψαλμός 53ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις• συνέσεως τῷ Δαυΐδ. 2 ΕΝΩΤΙΣΑΙ, ὁ Θεός, τὴν προσευχήν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου, 3 πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου. ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην 4 ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ ...
Comments Off on Ψαλμός 54ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τοῦ ἀπὸ τῶν ἁγίων μεμακρυμμένου• τῷ Δαυΐδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἐκράτησαν αὐτὸν οἱ ἀλλόφυλοι ἐν Γέθ. 2 ΕΛΕΗΣΟΝ με, ὁ Θεός, ὅτι κατεπάτησέ με ἄνθρωπος, ὅλην τὴν ἡμέραν πολεμῶν ἔθλιψέ με. 3 ...
Comments Off on Ψαλμός 55ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• μὴ διαφθείρῃς• τῷ Δαυΐδ εἰς στηλογραφίαν ἐν τῷ αὐτὸν ἀποδιδράσκειν ἀπὸ προσώπου Σαοὺλ εἰς τὸ σπήλαιον. 2 ΕΛΕΗΣΟΝ με, ὁ Θεός, ἐλέησόν με, ὅτι ἐπὶ σοὶ πέποιθεν ἡ ψυχή μου καὶ ἐν τῇ σκιᾷ τῶν ...
Comments Off on Ψαλμός 56ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• μὴ διαφθείρῃς• τῷ Δαυΐδ εἰς στηλογραφίαν. 2 ΕΙ ΑΛΗΘΩΣ ἄρα δικαιοσύνην λαλεῖτε; εὐθείας κρίνετε οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων; 3 καὶ γὰρ ἐν καρδίᾳ ἀνομίαν ἐργάζεσθε ἐν τῇ γῇ, ἀδικίαν αἱ χεῖρες ὑμῶν συμπλέκουσιν. 4 ἀπηλλοτριώθησαν ...
Comments Off on Ψαλμός 57ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• μὴ διαφθείρῃς• τῷ Δαυΐδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἀπέστειλε Σαοὺλ καὶ ἐφύλαξε τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν. 2 ΕΞΕΛΟΥ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός, καὶ ἐκ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ᾿ ἐμὲ λύτρωσαί με• 3 ...
Comments Off on Ψαλμός 58ος
Ψαλμοί Ψαλμοί

Εἰς τὸ τέλος• τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι, εἰς στηλογραφίαν τῷ Δαυΐδ, εἰς διδαχήν, 2 ὁπότε ἐνεπύρισε τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας καὶ τὴν Συρίαν Σοβά, καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωάβ, καὶ ἐπάταξε τὴν φάραγγα τῶν ἁλῶν, δώδεκα χιλιάδας. 3 Ο ΘΕΟΣ, ἀπώσω ἡμᾶς ...
Comments Off on Ψαλμός 59ος
error: Alert: Content is protected !!