Ευχές

Ευχές

Ευχές Προσευχές

Του Κυρίου δεηθώμεν Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο ρυσάμενος με εκ χειρός του αποστάτου Δομετιανού. Ο επαμβλύνας πάσας τάς κατ΄εμού επινοίας και μηχανάς αυτού. Ο τη αηττήτω δυνάμει του Σταυρού Σου κατασφαλίσας με και σώαν εκ ...
Comments Off on Ευχές της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ξενίας της Θαυματουργού
Ευχές Προσευχές

Προσευχή όταν ανάβουμε το καντήλι ή ένα κερί στο σπίτι μας Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ἡμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ἡμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσιν τὸν Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Προσευχή όταν θυμιατίζουμε στο σπίτι Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν με, Κύριε. ...
Comments Off on Προσευχή όταν ανάβουμε το καντήλι ή κερί, όταν θυμιατίζουμε και όταν πίνουμε αγιασμό
Ευχές Προσευχές

Ο Άγιος Μόδεστος υπήρξε Πατριάρχης Ιεροσολύμων τον 3ο μ. Χ. αιώνα. Από το Θεό του δόθηκε το χάρισμα να θεραπεύει τα κατοικίδια. Οι ζωόφιλοι τον επικαλούνται διαβάζοντας την ευχή του για την προστασία των ζώων τους.  Μια ακόμα ...
Comments Off on Eυχές του Aγίου Mοδέστου
Ευχές Προσευχές

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών ...
Comments Off on Πρωινή Προσευχή
Ευχές Προσευχές

Και Σε μεσίτριαν έχω, προς τον φιλάνθρωπον Θεόν, μη μου ελέγξη τας πράξεις, ενώπιον των Αγγέλων, παρακαλώ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι εν τάχει… Κύματα θαλάσσης, τον κρύψαντα πάλαι διώκτην τύραννον, υπό γην έκρυψαν των σεσωσμένων οι παίδες. Αλλά ημείς ως ...
Comments Off on Και Σε μεσίτριαν έχω…
Ευχές Προσευχές

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. (τρεις φορές) Παναγία τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταίς αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρισον τας ανομίας ημίν. Άγιε, ...
Comments Off on Προσευχή για προστασία απο την κακολογία
Ευχές Προσευχές

Εὐχή ἐκτενής Δέσποτα Πολυέλεε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Ἰατρέ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, ἐλθέ καί θεράπευσον καί ἐμέ τόν ἀχρεῖον δοῦλον σου. Ἐμακρύνθην ἀπό Σοῦ. Ἐπλήγωσα τήν Ἀγαθότητα καί τήν Ἀγάπην Σου. Ἥμαρτον εἰς τόν Οὐρανόν καί ἐνώπιόν Σου. Πάσας ...
Comments Off on Προσευχές για την απαλλαγή από την κατάθλιψη
Ευχές Προσευχές

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Ὁ Θεὸς ὁ μέγας καὶ αἰνετὸς καὶ ἀκατάληπτος καὶ ἀνεκδιήγητος, ὁ πλάσας τὸν ἄνθρωπον τῇ χειρί σου, χοῦν λαβῶν ἀπὸ τῆς γῆς. καὶ τῇ εἰκόνι τῇ σῇ τιμήσας αὐτόν, Ἰησοῦ Χριστέ, τὸ ἐπιπόθητον ὄνομα, σὺν ...
Comments Off on Εὐχὴ τῶν Ἑπτὰ Παίδων εἰς ἀσθενῇ καὶ μὴ ὑπνούντα
Ευχές Προσευχές

Τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν Ἰδού ἔγω ὁ ἁμαρτωλός καί ἐλάχιστος Μάμας, ὑπάρχων ἐν τοῖς ὀρεσι, διά τῆς δυνάμεως τοῦ Κύριου ἠμων Ἰησοῦ Χριστοῦ  ἠμελγον τάς ἐλάφους, καί τυρούς ποιῶν, διενεμον τοῖς πενησι, καί διετριβον ἐν τοῖς ὀρεσι καί σπηλαιοις ...
Comments Off on Ευχή του Αγίου Μάμαντα
error: Alert: Content is protected !!