Προσευχές

Προσευχές

Ευχές Προσευχές

Ἰσιδώρας Μοναχῆς Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τοῦ φωτὸς ποιητὴς καὶ χορηγὸς, ἡ πηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, παντός τε ἀγαθοῦ αἴτιος· τὸ τῆς χρηστότητος πλήρωμα καὶ τῆς εὐσπλαγχνίας ἀνεξιχνίαστον πέλαγος· ὁ ποιῶν ἐξαίσια ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή εις τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Φανούριο
Ευχές Προσευχές

Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐν τῇ καμίνω τοῦ πυρὸς τὴν τριάδα τῶν δικαίων σου παίδων σώσας, ἐν εἴδει δὲ πυρίνων γλωσσῶν τὸ Πανάγιόν σου Πνεῦμα οὐρανόθεν ἐπὶ τοὺς ἁγίους σου μαθητὰς καὶ ἀποστόλους καταπέμψας· αὐτὸς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΥΠΕΡ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΚ ΠΥΡΟΣ
Ευχές Προσευχές

Κατά το μέτρον των είκοσι τεσσάρων ωρών του νυχθημέρου από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσοστόμου Κύριε μη στερήσεις με των επουρανίων σου και αιωνίων σου αγαθών. Κύριε λύτρωσαι με των αιωνίων κολάσεων Κύριε είτε λόγω, είτε έργο, είτε κατά ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου
Ευχές Προσευχές

«Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του αθανάτου Πατρός, ο υπό των ουρανίων δυνάμεων συν Πατρί τε και Πνεύματι ανυμνούμενος, ον ειδεν ουδείς ανθρώπων ουδέ ιδείν δύναται κατά την Θεότητα, ο ευδοκήσας κατελθείν επί της γης, και φανήναι ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η προσευχή στην Αγία Κυριακή που διώχνει το κακό και την κατάθλιψη
Προσευχές Χαιρετισμοί

Την υπερούσιον Τριάδα σε δοξάζομεν, Πατέρα άναρχον, Υιόν και Πνεύμα άγιον, Αληθώς ένα Θεόν και παμβασιλέα Των πταισμάτων την συγχώρησιν αιτούμεθα, και τυχείν της αιωνίου βασιλείας σου Τους κραυγάζοντας, δόξα σοι, τω Θεώ ημών. Αγία Τριάς ο Θεός ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο “Οίκοι 24 εις την Αγίαν και Ζωαρχικήν Τριάδα”
Παρακλήσεις Προσευχές

Στην εκκλησιαστική υμνογραφία ο μοναδικός παρακλητικός Κανόνας στο Άγιο Πνεύμα είναι αυτός που συνέθεσε ο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός. Αρχικά κατά την πρώτη φυλάκισή του στην Μονή Βολοκολάμσκ, κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες γράφοντας το κείμενο με κάρβουνο ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παρακλητικός Κανόνας στο Άγιο Πνεύμα
Ευχές Προσευχές

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Δέσποτα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Φιλάνθρωπε καὶ Πολυεύσπλαχνε, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, Καλὲ Σαμαρεῖτα, Σὲ ἱκετεύω καὶ Σὲ παρακαλῶ, ἐπίσκεψαι ἐν τῷ ἐλέει Σου καὶ ἐμέ,  τόν ἀσθενοῦντα δοῦλόν Σου. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή ασθενούς ευρισκομένου εις κέντρον αποκαταστάσεως και αποθεραπείας
Ευχές Προσευχές

Άνοιξον, γλυκεία πνοή μου, Ιησούς ο Σωτήρ μου, άνοιξον τους όμβρους του Θείου Σου Πνεύματος και στάλαξον ύδωρ της παρακλήτου Σου χάριτος εις την ψυχήν των ολιγόπιστων αδερφών μου. Και παραμύθησον και θεράπευσον αυτών την καρδίαν, γλυκαίνων αυτήν ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΛΙΓΟΠΙΣΤΟΥΣ
Ευχές Προσευχές

Προσευχή του Μητροπολίτη Μάνης για την Θεία ενίσχυση του έργου των νοσηλευτών Κύριε, Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, ὁ θεραπεύσας διά τῆς ἰαματικῆς Σου δυνάμεως ἀσθενοῦντας, τυφλούς, λεπρούς, χωλούς, παραλυτικούς, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή νοσηλευτού καί νοσηλεύτριας
Ευχές Προσευχές

Tην θλιβερότερη άλωση που ένιωσε ποτέ από την ανάσα του διαβόλου, αισθάνεται  σήμερα  κάθε ειλικρινής Χριστιανός. Δεν πρόκειται  να αλωθεί μία πόλη,ένας τόπος ,αλλά η ίδια η ψυχοσωματική ύπαρξή μας ,βαθιά μέσα στον πυρήνα της με το Ηρωδιακό ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για αποτροπή του εμβολίου
Ευχές Προσευχές

Από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την παραμονή της Ανάληψης του Κυρίου, για 40 μέρες, τη θέση της καθημερινής πρωινής προσευχής παίρνει μια πολύ όμορφη αναστάσιμη προσευχή, μεστή και πλήρης θεολογικών νοημάτων.     Προσευχή του Πάσχα Χριστός ανέστη ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η προσευχή μας μετά το Πάσχα
Ευχές Προσευχές

του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου Ω Προαιώνιε Πάτερ των οικτιρμών, και Θεέ πάσης παρακλήσεως. Εγώ, ο ταλαίπωρος, θέλοντας να εξετάσω την συνείδησίν μου επάνω εις ταίς ανομίαις μου, φοβούμαι κατά πολλά και τρέμω επειδή και Σού είναι τόσον ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή προετοιμασίας πριν από την εξομολόγηση
Ευχές Προσευχές

Προσευχή για τους ασθενείς της πανδημίας π. Θεοδόσιος Μαρτζούχος Κύριε και Θεέ μας, δεν έχουμε ιδέα που πηγαίνουμε. Δεν βλέπουμε τον δρόμο μπροστά μας. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα που θα καταλήξει ο δρόμος μας. Αγνοούμε την ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για τους ασθενείς της πανδημίας
Ευχές Προσευχές

«Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, δος ειρήνην και ευημερίαν τω Σω δούλω (όνομα). Αρχάγγελε Κυρίου Μιχαήλ, των δαιμόνων μαχητά, πολέμησον τους εχθρούς τους πολεμούντας με, ποίησον αυτούς ώσπερ αμνούς και απόστρεψον αυτούς ως ο άνεμος την κόνιν. Ω Μέγα Αρχάγγελε ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ
Ευχές Προσευχές

Εἰς τὸ τέλος· τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἐῤῥύσατο αὐτὸν ὁ Κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαούλ, 2 καὶ εἶπεν· ΑΓΑΠΗΣΩ ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΨΑΛΜΟΣ 17-Όταν γίνεται σεισμός ή θεομηνία, κατακλυσμός και κεραυνοί
Διδακτικές Ιστορίες Ευχές Προσευχές

Σας προτείνουμε ένα παραδοσιακό τρόπο παρασκευής του πρόσφορου, ώστε αυτή η ωραία ”τέχνη” να περάσει και στα χέρια των νεωτέρων γενεών! Υλικά: 3/4 κιλού αλεύρι σίτου σκληρό ή και μαλακό ανάμικτο. Ενα κουταλάκι του γλυκού κοφτό με αλάτι. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Οδηγίες και προσευχή για να φτιάξετε πρόσφορο
Ευχές Προσευχές Ύμνοι

Ό Άγιος Άνθιμος ήταν ζηλωτής του Έθνους και πατριώτης. Έζησε τα γεγονότα της απελευθέρωσης της Χίου από τους Τούρκους το 1912. Στον πόλεμο του ’40 ευλογούσε τούς στρατιώτες, μοίραζε φυλακτά και πακέτα με υλικά εφόδια ως και σημαία ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΎΜΝΟΣ ΙΚΕΤΗΡΙΟΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ-ΑΓΙΟΥ ΑΝΘΙΜΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ
Ευχές Προσευχές

Δέσποτα ἡμῶν, Κύριε  ̓Ιησοῦ Χριστέ, Υἱὲ καὶ Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ῎Αρτος τῆς ζωῆς ὁ ἀληθινός, ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ καταβὰς καὶ διὰ τὴν σωτηρίαν ἡμῶν γενόμενος ἀῤῥήτως ἄνθρωπος σαρκωθεὶς ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς Παναγίας Σου ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ευχή εις τη ζύμωση πρόσφορων
Διδακτικές Ιστορίες Ευχές Προσευχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέσα από την έρευνα της κ. Κυριακάκη-Σφακάκη, στην εικόνα “Μέγας ει, Κύριε” ο Κορνάρος υπομνημάτισε με το χρωστήρα του τη δεύτερη ενότητα της ευχής του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου, η οποία αναγιγνώσκεται στην Ακολουθία ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Η ευχή καθαγιασμού των υδάτων και η εικόνα της Μονής Τοπλού που την εικονίζει κατά γράμμα
Ευχές Προσευχές

Προσευχή για να ευλογήσει ο Θεός τη χρονιά που μας χάρισε. Λέγεται το Τρισάγιο πριν την προσευχή για τη νέα χρονιά Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. (Αν δεν υπάρχει ιερέας, ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Προσευχή για τη νέα χρονιά
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!