Επειδή θα πάμε να ανάψουμε κεριά μέσα στην ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ για αυτό και πριν χρόνους γράφτηκαν οι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ δια την Επαναλειτουργία της

Ο Παναγιώτης σήμερα δάσκαλος και  έφεδρος αξιωματικός  των ειδικών δυνάμεων  μας παρακάλεσε να δώσουμε το παρακάτω πόνημα του λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν και θα συμβαίνουν με επίκεντρο την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ.

Επειδή το πόνημα των ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΏΝ αυτών είναι εκτενές δίδουμε κάποια αποσπάσματα από την αρχή του αφιερωμένα στον ΑΓΙΟ ΠΑΙΣΙΟ που ξημερώνει η μνήμη του.

Αδελφοί ήρθε η ώρα « πάλι με χρόνια και με καιρούς πάλι δικιά μας είναι ( από τώρα)» ούτε καν κατάλαβε τι έκανε ο σουλτάνος. Να μην χαίρετε ο μέρμηγκας γιατί ο Θεός του έδωσε φτερά για να πετάξει , όπως είπε ο Σεβ. Μόρφου αναφερόμενος δια το ανοσιούργημα αυτό που έπραξε ο μέρμηγκας.

Εὐλογημένη ἐστί ἡ Βασιλεία, ἡ Θεία Λειτουργία ἐκκίνησε εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν. 

Ἀγγέλων αἱ τάξεις ὑμνοῦσι τὴν Παναγία, ψάλλουσι μελωδικῶς εἰς τὴν Ἁγία Σοφία. (Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε) τρὶς

Ἡ Ἁγία Σοφία εὑρίσκεται νῦν εἰς τὸν οὐρανόν, Ἄγγελοι καλλωπίζουσι Αὐτήν, ἵνα κατέλθῃ ἐδῶ.

 Ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς ἔθηκε ὑπογραφή, Ἡ Ἑλλὰς ἐκ τῆς στάχτης ἵνα ἀναδυθῇ.

Χαῖρε στολίζεται, λάμπει ἡ Ἁγία Σοφία, λάμπει ἡ Μ. Ἀσία καὶ ἀναμένει τὴν στιγμὴν ἵνα ἔλθῃ ἡ ἐλευθερία.

Χαῖρε πηγὴ τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ γενήσεται ἡ Ἁγία Σοφία, εὐφραίνεται ἡ Μήτηρ Παναγία καὶ σκέπει τὴν Ἑλλάδα ἡ χάρις Αὐτῆς ἡ Θεία.

Χαῖρε λάμψει τ’ Ἅγιο Φῶς εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, Τὴν δόξαν τοῦ Κυρίου, ἡ Πόλις ἀναμένει.

Χαῖρε τ’ Ἅγιο Φῶς ἁπλωθήσεται πάλιν εἰς ἅπασαν τὴν πλάσιν, οὐδεμία σπιθαμὴ ἔσεται ὁ Λόγος μὴ προφθάσῃ.

Χαῖρε Μάρτυρες, Ὅσιοι καὶ Ἅγιοι εὑρίσκονται ἐν τῇ Πόλει, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς καὶ οἱ δώδεκα Ἀποστόλοι. Χαῖρε τὸ αἷμα ὅσων ἀπέθανον διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν, τὸ αἷμα τοῦτο ποτίσει τὸ δέντρο, ὃ ἀνθήσει.

 Χαῖρε τὸ δέντρο ἤνθισε, ἔφυσε φύλλα τόσα ὅσα εἰσὶ καὶ οἱ μάρτυρες διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν δόξαν.

Χαῖρε τὰ ἄνθη ἐκ τοῦ δέντρου φορᾶ ἡ Ἁγία Σοφία, αὐτὰ εὐωδιάσουσι ἐς ἀεὶ καὶ εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν.

 Χαῖρε ἡ εὐωδία τῶν ἀνθέων ἁπλωθήσεται εἰς τὴν σφαῖραν. μῦρα ἀναδύσουσι οἱ Λόγοι τοῦ Πατέρα

Χαῖρε ἄνθη, μῦρα, ἀρώματα φορᾶ ἡ Ἁγία Σοφία, κρίνα εἰς . χεῖρας Της κρατᾶ ἡ Μήτηρ Παναγία. Χαῖρε κρίνα εἰσὶ ἑωθινὰ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ῥόδα εἰσὶ χαρᾶς τοῦ λυτρωμοῦ.

Χαῖρε τὰ κρίνα αὐτὰ ἐποτίσθησαν ὑπὸ τῶν Ἁγίων δακρύων Της τὰ κρίνα αὐτὰ οἴσεται εἰς τὸν Κύριον τὸν Υἱόν Της. Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Βάπτισμα δεχθήσονται μυριάδες εἰς ἅγια μέρη, οὗτοι νῦν ἔχουσι σπήλαια τῆς πίστεως λημέρι.

Τὸ Βάπτισμα τῆς πίστεως πάλιν ἁπλωθήσεται, ἐκ τῆς Ἁγίας Σοφίας ἡ ἔναρξις γενήσεται.

Εἰς τὸ αἷμα τῶν γενιτσάρων ῥέει ἡ Θεία Λειτουργία, αὐτὴ ἔδωσαν αἱ μητέρες αὐτῶν εἰς τὴν Μ. Ἀσίαν.

Τὸ αἷμα τοῦτο ῥέει καὶ μέλλει ἀναζωπυρωθῆναι, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς πάλιν μέλλει βαπτισθῆναι. Ἀλληλούϊα

Γεγονὸς ἐστί, πέριξ τοῦ κανδηλίου εἰσὶ ἀγγελικαὶ στρατιαί, τὴν φλόγα διαφυλάττουσι ἀγγελικαῖς ὠδαῖς. Ἀφίξεται ἡ Ἀνάστασις πάλιν εἰς τὴν Οἰκουμένη, ἡ φλὸξ ἐντὸς τῆς στάκτης ἐστὶ καλῶς κεκαλυμμένη.

 Ἡ φλὸξ αὐτὴ φυλάσσεται εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν, ὅπου οὐκ ἔληξε ἡ Θεία Λειτουργία.

 Ἡ φλὸξ αὐτὴ φυλάττεται εἰς ἀγγελικὸν καντήλι.

 Ὅταν ἀφίξεται ἡ στιγμὴ μέλλει πυρπολήσειν, μετὰ πυρίνων γλωσσῶν πάλιν πᾶσαν τὴν κτίσιν.

 Χαῖρε τὴν Ἑλλάδα βαστάζει εἰς τὰς χεῖρας Του ὁ Χριστός, τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων βοᾶ εἰς Αὐτὸν ἐμπρός.

 Χαῖρε ἑκάστη σπιθαμὴ αὐτῆς ἐστὶ ἁγιασμένη, αἵμασι καὶ δάκρυσι ἡ Ἑλλὰς ἐστὶ ποτισμένη. Χαῖρε εἰς τὴν Ἁγίαν Πόλιν καὶ εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν ἄγγελοι ἑτοιμάζουσι τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

Χαῖρε ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται εἰς τὴν πλευρὰν τοῦ Ἰησοῦ, ὅπου ἐκέντησε ἡ λόγχη τοῦ ἐχθροῦ. Χαῖρε τὴν Ἑλλάδα ἐσταύρωσαν ἐπὶ τὸν Γολγοθάν, αἷμα καὶ ὕδωρ ῥέει ἡ ἁγία αὐτῆς πλευρά.

Χαῖρε τὸ αἷμα αὐτὸ πλυνεῖ ὅλην τὴν ἁμαρτίαν, τὸ ὕδωρ αὐτὸ ἔσεται ἡ πηγὴ τῆς Εὐαγγελίας.

Χαῖρε ἡ Ἁγία Σοφία κοσμεῖται ἀνθέσι τοῦ οὐρανοῦ, Μάρτυρες, Ἅγιοι καὶ Ὅσιοι εὑρίσκονται πανταχοῦ.

Χαῖρε ἡ Παναγία φορᾶ ἐσθῆτα πορφυράν, ἐν τῇ Πόλει ἔσονται ἄγγελοι εἰς τὴν Ἁγίαν Αὐτῆς πλευράν. Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. Τοῦτο ψάλλουσι οἱ ἄγγελοι εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ ἀκούεται ἐν τῇ Πόλει, ἡ Παναγία ψάλλει αὐτὸ κι οἱ δώδεκα Ἀποστόλοι. Ἀλληλούϊα

Εὐλογημένη ἐστί ἡ Βασιλεία, ἡ Θεία Λειτουργία ἐκκίνησε εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν.

 Ἔφη «Εὐλογητὸς» ὁ Ἰησοῦς Χριστός, τὸ αἷμα τῶν μαρτύρων βοᾶ εἰς Αὐτὸν ἐμπρός.

Χαῖρε ἡ λειτουργία ἐκκίνησε εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν μετάνοια εἰς τὸν Παντοκράτορα ποιεῖ ἡ Παναγία.

Χαῖρε ἡ Παναγία ἐφόρεσε τὴν πορφυρᾶν ἐνδυμασίαν, αὐτὴν «τότε» εἶχε εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν.

Χαῖρε αὐτὴν τὴν ἐσθῆτα, ἣ ἐστὶ αἱματωμένη, αὐτὴ φορᾶ νῦν ἡ Κεχαριτωμένη. Χαῖρε εἰς τὴν μία χεῖρα Της βαστάζει σταυρὸν καὶ μία λαμπάδα, εἰς τὴν ἄλλη χεῖρα φέρει τὴν αἱματωμένην Ἑλλάδα.

Χαῖρε ὅτε ἄρξει ἡ Θεία λειτουργία, αὐτὴ ἡ λαμπὰς ἀνάψει, τὸ φῶς ἁπλωθήσεται εἰς ἅπασαν τὴν πλάσιν. καὶ μία φωνὴ ἀκουσθήσεται: «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι»

Χαῖρε ὡς ἄλλη φλόγα πύρινη λάμπει ἡ Ἁγία Σοφία τὰ Χερουβείμ, τὰ Σεραφεὶμ ὑμνήσουσι τὴν Παναγία.

Χαῖρε τοῦ Βυζαντίου ὁ ἀετὸς ἄνω τῆς πόλεως πετᾶ, σταυρῷ καὶ σπάθᾳ τὴν Ἁγία Σοφία φυλᾶ.

Χαῖρε ὅλη ἡ Πόλις, ἓν πῦρ, ἀστράπτει καὶ βροντᾶ, τὸ Ἅγιο Δισκοπότηρο ὁ Κύριος κρατᾶ.

Χαῖρε ὁ οὐρανὸς ἐφόρεσε ἑορτινά, ἐξεκίνησε ἡ λειτουργία εἰς τὴν Ἅγια Σοφιά

Χαῖρε ἔθηκε ἡ Πόλις ἑλληνικὴ σημαία, τὸν θρόνο ἐκόσμησαν τοῦ Ἰωάννου Βασιλέα.

Χαῖρε μετανοεῖτε Χριστιανοί, ἤγγικεν ἡ ὥρα, εἰς τὴν ἁγίαν Τράπεζαν ἤνεγκον τὰ Ἅγια τὰ Δῶρα.

Χαῖρε πρόσφορον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἐκ τῆς ἀμπέλου τοῦ Κυρίου Νάμα, ἠχήσει αὐτίκα Ἁγίας Σοφίας καμπάνα.

Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε. Ζώνην αἱματωμένην φορᾶ ἡ Κεχαριτωμένη. Ὡς ἄλλος τοῦ ἔθνους Κυρηναῖος ἐστι ἡ Παναγία Τὸν σταυρὸν αἴρει ἡ Δέσποινα Μαρία. Ἀλληλούϊα.

ἩΠόλις γενήσεται Ἑλληνική, ἡ Ἁγιὰ Σοφιὰ ἀναμένει.

 Τὸ αἷμα τῶν Ἁγίων βοᾶ εἰς τὸν Κύριον ἐμπρός, τὸ στόμα τοῦ Ἀρχαγγέλου ἐρεῖ «Στῶμεν καλῶς» Χαῖρε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγὸς κρατᾶ ἀκοίμητον καντήλι, αὐτὸ ἤναπτε ἐν τῇ λειτουργίᾳ τὴν μέλαιναν ὥραν ἐκείνην.

Χαῖρε ὅταν ψαλεῖ ὁ ὕμνος τῆς Θεοτόκου, τὰ ρόδα ἀνθίσουσι αὐτίκα ἀνὰ τὸν κόσμον. Χαῖρε εὐωδιάσει πᾶσα ἡ γῆ.

Ψαλοῦσι αἱ ἀηδόνες καὶ εἰς τὰς ὑψηλὰς κορυφὰς τήξουσι αἱ χιόνες.

Χαῖρε ὁ ἀὴρ πληρωθήσεται ἐκ τῆς χάριτος τοῦ Κυρίου, ἕκαστη ἀναπνοὴ ἕξει τὴν εὐχὴν τοῦ Ὑψίστου.

Χαῖρε τὸ Εὐαγγέλιον ἀνοικτὸν σκέπει τὴν Ἑλλάδα, λάμψει τὸ φῶς τὸ ἀνέσπερον, τοῦ κόσμου ἔσεται ἡ δάδα. Χαῖρε ὁ Λόγος ἀκουσθήσεται εἰς πᾶσαν τὴν γῆν,

Λάμπει ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ἡ Μικρὰ Ἀσία, Λάμπουσιν οἱ ἀστέρες, οὓς φορεῖ ἡ Μήτηρ Παναγία. Τοῦ Κωνσταντίνου ἡ Πόλις πάλιν ἀκουσθήσεται εἰς πᾶσαν τὴν ὑφήλιον, ἐλθούσης τῆς στιγμῆς. Ἵσταται ὁ Σωτὴρ Χριστὸς ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σοφίᾳ, ἄγγελοι κρατήσουσι τ’ ἄμφια Αὐτοῦ, κατὰ τὴν ὥραν τὴν θείαν.

Χαῖρε ἔσεται ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ῥόδα κεκοσμημένος, ἐπεὶ ὁ Λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ ἐστὶ πεποιημένος. Χαῖρε ἐν τῇ Πόλει ἔσονται χιλιάδες Ἀρχάγγελοι, τὸ «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ» ἀκουσθήσεται εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην.

Χαῖρε Ἅγια Σοφία καὶ Πόλις λάμπουσι εἰς πᾶσαν τὴν κτῆσιν, «τὸ Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε» πανταχοῦ μέλλει ἀντηχήσειν.

Χαῖρε ἐκ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, μέλλει ἐξαπλωθῆναι πάλιν τὸ Εὐαγγέλιον, ὁ Λόγος μέλλει ἀκουσθῆναι ὡς μύρον, θυμίαμα, ἔλαιον.

Χαῖρε τὸ ἔλαιον ἔσεται ὡς λευκὸν ἀστέρι ὁ Ἐπανευαγγελισμὸς οἴσεται εἰς πάσης τῆς γῆς τὰ μέρη.

Χαῖρε τὸ «Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε» μέλλει ἀντηχήσειν ἡ σάλπιγξ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ αὐτίκα μέλλει σαλπίσειν.

Χαῖρε σάλπιγγες σαλπίσουσι εἰς τὰ τέσσερα σημεῖα, ἔσεται ἡ ὥρα τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυρίου καὶ Μεσσία.

Χαῖρε τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ ἔσεται αὐτὴ ἡ ἰαχή, τὸ «Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε» πανταχοῦ ἠχήσει ἡ φωνή. Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε.

Ἀκατάληπτον ἐστί, χαῖρε Ἁγιᾶς Σοφιᾶς ᾠδὴ Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε, χαῖρε ᾠδὴ τῶν Χερουβείμ. Κωνσταντινουπόλεως, Ἀρχαγγελου ἡ βροντἠ Ἀκαθίστου χαρμονή, Βλαχερνῶν ἡ ἰαχή. Χαῖρε Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, ἔναρξις τοῦ λυτρωμοῦ. Χαῖρε λάμψις του Σταυροῦ, ἐπανευαγγελισμοῦ. Βυζαντίου ὁ ἀετός, τοῦ Βατάτζη τὸ σπαθί λάμψει εἰς τὸν οὐρανόν, ἀναστάσεως φωνή.

Λάμπει ἡ Ἁγιὰ Σοφιά, λάμπει ἡ Μήτηρ Παναγιά, ἴσταται ὁ Σωτὴρ Χριστὸς ἐν τῇ Πόλει τοῦ φωτός.

Ἐπανευαγγελισμοῦ ἔσεται ἡ ἰαχή, χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε τῶν ἀγγέλων ἡ ᾠδή.

Εἰς τὴν Πόλιν τοῦ φωτὸς ἅγιον δισκοπότηρον, εἰς τὰ χεῖρας της, κρατᾶ ἡ Μήτηρ τοῦ παντός.

Αἷμα , πόνος, δάκρυα, ταῦτα σκέπασαν τὴν γῆν, ἄνθη, κρίνα, ἐγένετο εἰς τὸν Κύριον καὶ Κριτήν.( ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ) 

© Ποιήματα ἀνωνύμου ἘφέδρουἈξιωματικοῦ Εἰδικῶν Δυνάμεων

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/

Πηγή: https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments