Ὁ κόσμος βιώνει τήν <προεόρτιον> δικτατορίαν τοῦ ἀντιχρίστου

Ἐχάσαμε τήν ἐλευθερίαν μας. Διατί ὁ Θεός τά ἐπιτρέπει ὅλα αὐτά νά γίνωνται;

Ἐάν θελήσω νά προφητεύσω, ψευδοπροφήτης γέγονα. Ἄλλο προφήτης καί ἄλλο ἑρμηνευτής κειμένων τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

Ὑπό τοῦ Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Δωδεκανήσου κ. Καλλινίκου.

Κάλυμνος 9-6-2021

Τά γεγονότα τά ὁποῖα βιώνουμεν μᾶς προβληματίζουν. Ἄραγε σέ ποία γενεά εὑρισκόμεθα, τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου; Ἐρευνήσαμεν καί εὑρήκαμεν, ὅτι δέν ὑπάρχει ἄλλη πιό ἀξιόπιστος μαρτυρία ἀπ᾿αὐτήν τοῦ 24 κεφ. τοῦ κατά Ματθ. ἱεροῦ Εὐαγγελίου>. Αὐτό τό κεφάλαιον θά ἑρμηνεύσωμεν κατωτέρω.

Πρωτίστως τά 11 ἀναγκαῖα προλεγόμενα:

1) Ποία εἶναι ἡ γενεά, κατά τήν ὁποίαν πρίν ἀκόμη τελειώσει, θά γίνουν ὅλα ὅσα προεῖπεν ὁ Κύριος εἰς τούς μαθητάς Του, δηλαδή περί τῆς συντελείας τοῦ κόσμου; <ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται>. (Ἐπειδή ὁ Χριστός, μέ αὐτόν τόν τρόπον ἐξηγεῖ εἰς τούς μαθητάς Του τά διάφορα γεγονότα, τά ὁποῖα θά γίνουν κατά καιρούς, μέχρι τήν Δευτέραν Παρουσίαν Του, δι᾿ αὐτόν τό λόγον παραπέμπομεν, εἰς τό περί γενεαλογίας κεφάλαιον τοῦ κατά Ματθ. Εὐαγγελίου. Βλέπε κεφ. Α΄, ἐκεῖ διαβάζομεν, ἀπό Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ τοῦ Βασιλέως γενεαί 14, κ.λ.π. Διαιρῶντας τό ὑπόλοιπον ἀπό τάς χρονολογίας γεννήσεώς των, διά τοῦ 14, ἔχομεν διαφορετικά ἔτη κάθε γενεάς.)

2) Ὁ Χριστός, ὡς Θεός παντογνώστης, βλέπει τά πάντα ὡς παρόντα, καί προγνωρίζει καί προλέγει εἰς τούς μαθητάς Του τά ὅσα θά γίνουν ἀπό τάς διαφόρους γενεάς τῶν ἀνθρώπων, ἐνεργῶντας ἐλευθέρως (ὁ κάθε ἄνθρωπος). Συνεπῶς, ἡμεῖς δημιουργοῦμεν τό μέλλον μας. Ὁ Θεός σέβεται τό αὐτεξούσιον τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Τό δῶρον αὐτό, δέν θέλει νά τό παραβιάση, ἁπλῶς ὡς παντογνώστης τό προβλέπει καί τό προλέγει. Αὐτή εἶναι ἡ αἰτία πού δέν ἐπεμβαίνει ὁ Θεός εἰς ὅσα κακά ἔγιναν καί γίνονται.

3) Ἡ ἑρμηνεία τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν εἶναι καί τόσον εὔκολος, ὅπως ἐκ πρώτης ὄψεως μᾶς φαίνεται. Ἡμεῖς οἱ ἑρμηνευτές, ἑρμηνεύομεν σύμφωνα μέ τήν γνῶσιν καί χάριν πού ἔχει ὁ καθείς. Ὑπάρχουν ὅμως δύσκολα χωρία τοῦ Εὐαγγελίου, πολύ δυσνόητα, τά ὁποῖα εἰς τόν καιρόν τῆς πραγματοποιήσεώς των γίνονται κατανοητά, ὅπως ἐν προκειμένω: <ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ~ὁ ἀναγινώσκων νοείτω~τότε….>. Διατί ὁ Χριστός εἶπεν: <ὁ ἀναγινώσκων νοείτω>; Διότι τόν ἑστῶτα ἐν τόπῳ ἁγίῳ, δέν ἤθελε νά τόν ὀνοματίση μεσσίαν. Διότι δέν εἶναι μεσσίας, αὐτόν τόν ὁποῖον θά δεχθοῦν οἱ Ἑβραῖοι. Εἶναι τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ὁ ἀντίχριστος. Τά ἀνωτέρω λόγια τοῦ Χριστοῦ, ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μέ τήν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων, δηλαδή τήν παγκοσμιοποίησιν, ἡ ὁποία θά φέρη τόν παγκόσμιον δικτάτορα , δηλαδή τό <βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ὁ ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ>.

4) Τό <βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως> ὅταν θά ἔλθη, καί ὅπως δείχνουν τά γεγονότα σύντομα θά ἔλθη, δέν θά εἶναι ἄλλος, παρά ὁ ἀναμενόμενος μεσσίας τῶν Ἑβραίων. Ὅπως ἔλεγε ὁ Κύριος εἰς τούς Ἰουδαίους <ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε>(Ἰωάν. Ε΄, 43.). Περί αὐτοῦ ὁμιλεῖ καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἰς τήν πρός Β΄Θεσσαλ. Β΄, 4-5, <…ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύοντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός>. Τέλος περί αὐτοῦ τοῦ μεσσία, τοῦ θηρίου τῆς ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ, λεπτομερῶς μᾶς προφητεύει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Συνεπῶς ὁ μεσσίας τῶν Ἑβραίων, ὁ δι᾿ ἡμᾶς ἀντίχριστος, ἔχει ἄμεσον σχέσιν μέ τήν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ.

(Εἶναι δέ ἐσφαλμένη ἡ ἑρμηνεία, ὅτι <τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως>, ἐννοεῖται ὁ ναός τοῦ σώματός μας, ὅπου κάθηται ἐκεῖ πνεῦμα πλάνης. Αὐτή ἡ ἑρμηνεία, δέν συνδέεται λογικῶς μέ τήν συνέχεια τοῦ κειμένου, διότι ὁ Χριστός συνεχίζοντας λέγει :<Ὃταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ~ὁ ἀναγινώσκων νοείτω~ τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη,….>).

5) Εἶναι δέ ἀξιοσημείωτον ὅτι ὁ Χριστός θεωρεῖ ψευδοπροφήτας ὅλους ὅσους μ. Χ. προεφήτευσαν περί τῆς Δευτέρας αὐτοῦ Παρουσίας, <πάντες γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν. καὶ εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι> Ματθ. ΙΑ, 13-14).

Δηλαδή, ὁ Πρόδρομος εἶναι ὁ τελευταῖος τῶν προφητῶν τῆς Π.Διαθήκης, καί ὁ Ἠλίας ὁ τελευταῖος προφήτης πρό τῆς συντελείας τοῦ κόσμου, <… ὁ δεύτερος πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ,…> (ἀπολυτίκιον Προφήτου Ἠλία).

Βεβαίως εἶναι λογικόν νά δέχεται τάς προφητείας τῶν ἁγίων ἀποστόλων, τῶν προφητῶν τῆς Π.Δ. διότι, εἰς ὅλας αὐτάς ὁ ἴδιος ὁ Θεός ὡμίλησεν. Αἱ δέ διάφοροι προφητεῖαι τῶν Ἁγίων δέν θεωροῦνται θεόπνευστοι, ἐάν δέν ἐξετασθοῦν ἀπό Οἰκουμενικήν Σύνοδον. Καί τοῦτο εἶναι λογικόν, καθώς ἔχουν καταγραφῆ βίοι ἁγίων, κυρίως συγχρόνων μέ δαιμονικά θαύματα, ὡς θαύματα ἐκ Θεοῦ, μέ συνέπειαν νά τραυματίζεται ἡ ἀξιοπιστία καί ἡ ἐγκυρότης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Μέ αὐτά τά ὁποῖα γράφομεν δέν ἀπορρίπτομεν συλήβδην ὅλας τάς προφητείας τῶν ἁγίων.

6) Ἀπορία! Διατί ὁ Χριστός ἀναφέρει τήν κάτωθι προφητείαν τοῦ Δανιήλ εἰς τούς μαθητάς Του; <ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ~ὁ ἀναγινώσκων νοείτω~τότε….> τό κάτωθι χωρίον ἔχει δύο ξέχωρα θέματα, τό πρῶτον ὁ καιρός παραλλάξεως καί τό δεύτερον τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως.

Δανιήλ: <καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα…> (Δανιήλ, ΙΒ, 11). Κατά τάς ἡμέρας ἐκείνας, κατά τάς ὁποίας θά ἀλλάξη ἡ παντοτινή σταθερότης τοῦ κόσμου, καί θά καταργηθῆ ἡ συνηθισμένη ζωή τῶν ἀνθρώπων, τότε θά παραχωρηθῆ βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.

<καιρός παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ> = Νέα Τάξις Πραγμάτων.

Ἐρωτῶμεν. Δέν ἄλλαξε ἡ ζωή μας; Ὅλοι οἱ πολιτικοί τό ὁμολογοῦν, ὅτι ὁ κόσμος δέν θά ἐπανέλθη ποτέ εἰς τήν πρό κορωνοϊοῦ ἐποχή. Ἄρα, δεν ἐχάθη ἡ συνηθισμένη ζωή τῶν ἀνθρώπων; Μέ ἀφορμή τόν κορωνοϊό μᾶς ἔφεραν τό ἐμβόλιο mRNA τῆς νέας γενιᾶς καί εἶναι μέν προαιρετικό ὡς μᾶς λέγουν, ὅμως ἄν δέν τό κάνης, δέν θά ἔχης καμία ἐλευθερία. Δέν μπορεῖς νά ψωνίσης, νά ταξιδέξης, νά ἐργασθῆς, νά ἐκκλησιασθῆς, χωρίς πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ, εἰς τήν ἀρχήν χωρίς τσιπάκι καί ἔπειτα πρός ἀναγνώρισιν θά βάλουν καί τό τσιπάκι. Οἱ δέ παραβάται θά πληρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά . Ποτέ δέν ξαναέγινε παρόμοια δικτατορία ὅπως αὐτή, ἡ <προέρτιος> δικτατορία τοῦ ἀντιχρίστου. Καί δι᾿ ὅλα αὐτά φταίει ὁ ἀνεμβολίαστος!! Ἔπειτα θά ἀκολουθήση ὁ ἑνιαῖος ἀριθμός διά κάθε ἄνθρωπον (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ καί ΤΑΥΤΟΤΗΣ) μέ τό τσιπάκι. Μέ ὅλα αὐτά γίνεται φανερόν ὅτι ἐπισήμως πλέον ἐφαρμόζεται ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων.

Ἀκόμη τό ἐμβόλιο mRNA θά ἀλλάξη καί τό DNA τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό τό ὁποῖο μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός νά ἔχουμε παντοτινά σταθερά καί αἰώνια, καί ἡ ἀλλαγή αὐτή θά ἐπιφέρη σιγά σιγά ἀλλοίωσιν τῆς προσωπικότητός μας ὡς εἰκόνα Θεοῦ, ἐκτός τοῦ DNA, καί ἄλλων ἀπροβλέπτων κινδύνων ὡς οἱ εἰδικοί ἀποκαλύπτουν. Ὅλα τά ἀνωτέρω περιέχονται σέ τρεῖς λέξεις τοῦ προφήτου <ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ>.

7) Ἔπειτα ὁ Δανιήλ μᾶς ἀναφέρει ὅτι, 1.290 ἡμέρας θά εἶναι ὁ χρόνος τῆς δράσεως τοῦ σιχάματος τῆς ἐρημώσεως (βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως) εἰς αὐτάς θά προξενήση εἰς τούς ἀνθρώπους μεγάλας θλίψεις, τέτοιες θλίψεις πού δέν ξαναέγιναν ποτέ ἀπό κτίσεως κόσμου, οὔτε καί θά ξαναγίνουν.(Εἶναι δέ λάθος, αἱ μεγάλαι θλίψεις τῶν ἡμερῶν αὐτῶν τοῦ ἀντιχρίστου νά ἀποδίδωνται ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ στρατηγοῦ Τίτου τό 70 μ.Χ. ). Εὐθέως δέ μετά τήν θλῖψιν τήν μεγάλην τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος θά σκοτισθῆ καί ἡ σελήνη δέν θά δώση τό φέγγος αὐτῆς καί οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπό τόν οὐρανόν καί αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται… καί ἐξ αἰτίας τῶν τότε μεγάλων θλίψεων, ὁ Χριστός ἔδωσε προαιωνίως τήν κολόβωσιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων καί εἶναι 1.290 ἡμέρας, δηλαδή 3,5 χρόνια, λέγοντας διά τοῦ προφήτου Του, <μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ φθάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε >(Δανιήλ ΙΒ΄, 12). Παρατηροῦμεν ἐδῶ ὅτι ὁ προφήτης μᾶς γράφει 1.335 ἡμέρας, ὅμως ἀνωτέρω μᾶς γράφει 1.290 ἡμέρας.Ἡ διαφορά τῶν 45 ἡμερῶν, θεωροῦμεν, ὅτι εἶναι ἡ διάρκεια τοῦ χρόνου τῆς πτώσεως τῶν ἀστέρων, ἀπό τήν πρώτην ἡμέραν πού θά σκοτισθῆ ὁ ἥλιος καί ἡ σελήνη δέν θά δώση τό φέγγος αὐτῆς, μέχρι τήν τελευταίαν ὅπου νά ἐμφανισθῆ αἰφνιδίως τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ καί ὁ Χριστός νά κατεβαίνη μέ δόξαν καί δύναμιν μεγάλην. Δυστυχῶς τότε θά εὕρη τούς ἀνθρώπους < ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου>.

8) Ἐπίσης θά πρέπει νά ὑπενθυμίσωμεν ὅτι ὁ ἀντίχριστος, ὡς διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, θά φέρη σωματικῶς πᾶσαν τήν ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ, θά γεννηθῆ ἐκ πορνείας, καί θά εἶναι ἀπό τήν φυλή τοῦ Δάν. Χαρακτηρίζεται δέ ἀπό τόν Κύριον, ὡς πτῶμα, ἔρημον κάθε χάριτος, <ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί>.

9) Αὐτό τό <πτῶμα>, ἐπιθυμοῦν διακαῶς ὅλοι οἱ πολιτικοί τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων νά ἔλθη, καί μόλις ἔλθη θά τρέξουν ὅλοι οἱ ἀετοί, οἱ σαρκοβόροι πολιτικοί, οἱ κατατρώγοντες τάς σάρκας τῶν πολιτῶν των, οἱ πίνωντες τό αἷμα τοῦ κόπου τῆς ζωῆς τῶν πολιτῶν των μέ κάθε εἴδους πανουργία, ὅλοι αὐτοί ὁμοῦ μέ τούς συνεργάτας των, (Νομάρχαι, δήμαρχοι, ἰατροί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, δικασταί κ.λ.π.) οἱ τελέσαντες πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου, ἐπαναλαμβάνομεν μόλις ἐμφανισθῆ, πρῶτοι θά τρέξουν νά ὑποβάλουν τά σέβη των εἰς αὐτόν, καί ἐν συνεχεία ἐπιστρέφοντες θά διακηρύσσουν εἰς τόν λαόν τήν πρωτοφανῆ εὐγένεια καί καλοσύνη του.

Βεβαίως ἀπό φόβον θά τρέξουν καί ὅλοι οἱ ἄλλοι ἡγέτες ὅλων τῶν ἐκκλησιῶν μέ ἀρχηγόν πρῶτον τόν Πάπα καί βεβαίως μεταξύ αὐτῶν θά εἶναι καί οἱ ἡμέτεροι <ὀρθόδοξοι> οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι, διά νά ὑποβάλουν καί αὐτοί τά σέβη των, καί θά τούς ὑποχρεώση ἀργότερον νά βάλουν εἰς τούς ναούς τῶν ἐκκλησιῶν των, τήν εἰκόνα του, διά νά προσκυνῆται ὡς θεός. Ὅλοι αὐτοί δέν θά ἀρνηθοῦν νά τό κάμουν αὐτό, διότι ἤδη ἀπό τώρα μέ τόν οἰκουμενισμόν, ἐργάζονται ὡς πρόδρομοί του. Ἀκόμη δέν θά πιστεύουν ὅτι εἶναι αὐτός. Ὅταν θά εἶναι πλέον ἀργά, τότε θά πιστεύσουν.

10) Μόλις δέ ἐμφανισθῆ εἰς τό προσκήνιον ὁ παγκόσμιος ἡγέτης, εἰσήλθαμεν πλέον εἰς αὐτήν τήν τελευταία γενεά τήν ὁποίαν ἀναφέρει ὁ Κύριος, κατά τήν ὁποίαν πρίν ἀκόμη τελειώσει ἡ διακυβέρνησίς του, ὁ Χριστός διαβεβαιοῖ τούς μαθητάς Του ὅτι θά ἔλθη ἡ Δευτέρα Παρουσία Του, καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα τούς προεῖπε θά γίνουν πραγματικότης. Ἄρα θά πρέπει νά ἑτοιμαζώμεθα ἀπό τώρα, καί νά γνωρίζωμεν τί θά πρέπει νά κάνωμεν μόλις ἐμφανισθῆ. Οἱ εὑρισκόμενοι εἰς τήν Ἰουδαία, θά πρέπει ἀμέσως νά καταφύγουν εἰς τά ὄρη, ἀλλά καί ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἀσφράγιστοι χριστιανοί, θά πρέπει νά πράξουν τό ἴδιον. Χρειαζόμεθα νά ἔχωμεν πίστιν εἰς τόν Χριστόν, μετάνοια καί ἀποχή ἀπό τούς ψευδοπροφήτας οἰκουμενιστάς ἐπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν τάς ὁδηγίας τῶν κοράκων πολιτικῶν ὀπαδῶν τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

11) Τό χωρίον αὐτό τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου: <καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι> ὁρισμένοι σύγχρονοι ψευδοπροφῆται ἰσχυρίζονται, ὅτι ὁ Θεός τούς ἀποκάλυψε, ὅτι ἡ διάρκεια τῶν 7 ἡμερῶν τῆς μίας ἑβδομάδος, θά εἶναι ἴση μέ τήν διάρκεια μίας ἡμέρας, καί ἡ διάρκεια τῆς μίας ἡμέρας, θά ἰσοῦται μέ μία ὥρα. Εἶναι ἀνόητο τοῦτο, διότι ἐάν συμβῆ αὐτό, τότε κάθε ἀντικείμενον ἐπάνω εἰς τήν ἐπιφάνειαν τῆς γῆς, ὁμοῦ καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, θά ἐκτοξευθοῦν εἰς τό διάστημα, λόγω τῆς φυγοκέντρου δυνάμεως. Ἐξ ἄλλου ἡ φυσική ἁρμονία τοῦ σύμπαντος θά ὑπάρχη, ἕως ὅτου <αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται>.

Ἐν συνεχεία παραθέτομεν τήν ὀρθήν ἑρμηνείαν τοῦ 24 κεφ. τοῦ κατά Ματθ. Εὐαγγελίου.

1. Καί ἐνῶ ἔφευγε ὁ Ἰησοῦς ἐκ τοῦ ἱεροῦ τόν ἐπλησίασαν οἱ μαθηταί Του διά νά τοῦ δείξουν τάς ὡραίας οἰκοδομάς τοῦ ἱεροῦ.

2. Ὁ δέ Ἰησοῦς εἶπεν πρός αὐτούς, θαυμάζετε ὅλα αὐτά; Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι δέν θά μείνη ἐδῶ πέτρα ἐπάνω σέ πέτρα, ὅλα θά συντριβοῦν. (Ἡ τελεία καταστροφή τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομῶντος ἔγινε ἐπί στρατηγοῦ Τίτου τό 70 μ.Χ.)

3. Καθημένου τοῦ Ἰησοῦ ἐπί τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν τόν ἐπλησίασαν ἰδιαιτέρως οἱ μαθηταί Του καί τόν ἐρώτησαν, εἰπέ μας πότε ὅλα αὐτά θά γίνουν καί ποῖον θά εἶναι τό σημεῖον τῆς παρουσίας Σου, (τῆς Δευτέρας Αὐτοῦ Παρουσίας) καί ποῖον τό σημεῖον τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος , δηλαδή τό τέλος τοῦ κόσμου;

4. Καί ἀποκριθείς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν εἰς αὐτούς, προσέχετε νά μήν σᾶς πλανήση κανείς.

5. Διότι πολλοί θά ἔρθουν μέ τό ὄνομά μου καί θά σᾶς εἴπουν, ἐγώ εἶμαι ὁ Χριστός καί πολλούς θά πλανήσουν.

6. Θά ἀκούετε πολέμους νά γίνωνται, καί ἀπειλάς πολέμων, προσέχετε μή θορυβεῖσθε, διότι πρέπει ὅλα αὐτά νά γίνουν, ἀλλά δέν ἔφθασε ἀκόμη τό τέλος, δηλαδή ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου.

7. Διότι θά ξεσηκωθῆ ἔθνος κατά τοῦ ἄλλου ἔθνους καί βασιλεία κατά τῆς ἄλλης βασιλείας καί θά γίνουν πεῖνες καί ἐπιδημικές ἀρρώστιες καί σεισμοί κατά τόπους,

8. ὅλα αὐτά ἀρχή ὠδίνων, μεγάλων πόνων.

9. Τότε θά σᾶς παραδώσουν σέ θλῖψιν καί θά σᾶς θανατώσουν καί θά γίνετε μισητοί ἀπό ὅλα τά ἔθνη ἐξ αἰτίας τοῦ ὀνόματός μου, δηλαδή ἐπειδή θά εἶσθε χριστιανοί.

10. Καί τότε θά σκανδαλισθοῦν πολλοί, θά κλονισθοῦν εἰς τήν πίστιν, καί θά παραδώση ὁ ἕνας τόν ἄλλον εἰς θάνατον καί θά μισηθοῦν μεταξύ των.

11. Καί πολλοί ψευδοπροφῆται θά φανερωθοῦν τήν ἐποχήν ἐκείνη καί θά πλανήσουν πολλούς.

12. Καί ἐξ αἰτίας πού θά πολλαπλασιασθῆ ἡ ἀνομία, θά ψυχρανθῆ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν χριστιανῶν.

13. Ὁ δέ ὑπομείνας τούς πειρασμούς μέχρι τέλους αὐτός θά σωθῆ.

14. Καί θά κηρυχθῆ τοῦτο τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας εἰς ὅλη τήν οἰκουμένη, ἔτσι ὥστε νά μήν ὑπάρχει καμμία δικαιολογία εἰς ὅλα τά ἔθνη ὅτι δέν ἐγνώρισαν τήν διδασκαλίαν μου καί τότε θά ἔρθη τό τέλος.

15. Ὅταν λοιπόν θά ἴδητε τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως νά κάθηται εἰς τόν ἅγιον τόπον, ὡς προεφήτευσε ὁ προφήτης Δανιήλ, ὁ ἀναγνώστης ἄς καταλάβη καλά τί ἐννοεῖ ὁ προφήτης (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω, ὁ Χριστός, τόν ἑστῶτα ἐν τόπῳ ἁγίῳ, δέν ἤθελε νά τόν ὀνοματίση μεσσίαν. )

16. τότε οἱ εὑρίσκομενοι εἰς τήν Ἰουδαία νά καταφύγουν εἰς τά ὄρη.

17. Ὁ εὑρισκόμενος ἐπί τοῦ δώματος νά μήν κατέβη νά πάρη μαζί του κάτι ἀπό τήν οἰκίαν του

18. καί ὁ εὑρισκόμενος εἰς τόν ἀγρόν του νά μήν ἐπιστρέψη πίσω νά πάρη τά ροῦχα του,

19. ἀλλοίμονον εἰς τάς ἐγκύους γυναῖκας καί εἰς τάς θηλαζούσας εἰς ἐκείνας τάς ἡμέρας.

20. Προσεύχεσθε δέ ἵνα μήν γίνη ἡ φυγή σας κατά τήν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος, οὔτε ἐν ἡμέρα Σαββάτου,

21. διότι θά γίνη τέτοια θλῖψις μεγάλη, ἡ ὁποία δέν ἔγινε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ κόσμου ἕως τώρα, οὔτε θά ξαναγίνη ἄλλη ποτέ παρόμοια.(Ἄν δώση προσοχή ὁ ἀναγνώστης, θά καταλάβη ὅτι αἱ θλίψεις αὐτές προέρχονται ἀπό τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως , ἤτοι τόν ἀντίχριστον καί δέν ἀφοροῦν τάς θλίψεις ἐπί στρατηγοῦ Τίτου τό 70 μ.Χ.)

22. Καί ἐάν ἡ διάρκεια τῶν θλίψεων τῶν ἡμερῶν ἐκείνων (τοῦ ἀντιχρίστου) δέν ὀλιγόστευον δέν ἐπρόκειτο νά σωθῆ κανείς χριστιανός, διά δέ τούς ἐκλεκτούς θά σμικρυνθῆ ὁ χρόνος τῆς διαρκείας τῶν ἡμερῶν ἐκείνων. (Ὁ Χριστός διά τοῦ προφήτου Του Δανιήλ προώρισε προαιωνίως τήν σμίκρυνσιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων τοῦ ἀντιχρίστου σέ 1.335 ἡμέρας).

23. Τότε ἐάν κάποιος σᾶς εἴπη ἰδού ὁ Χριστός, ἤ ἐκεῖ μήν τόν πιστεύσητε.

24.Διότι θά φανερωθοῦν ψευδόχριστοι καί ψευδοπροφῆται καί θά κάμνουν θαύματα μεγάλα καί τέρατα ἔτσι ὥστε νά πλανήσουν πολλούς εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς.

25. Ἰδού σᾶς τά προεῖπον.

26. Ἐάν λοιπόν σᾶς εἴπουν ἰδού εἰς τήν ἔρημον εἶναι ὁ Χριστός μή πᾶτε, ἰδού ἐκεῖ εἶναι ὁ Χριστός εἰς τήν οἰκίαν ἔγκλειστος μή πιστεύσητε.

27. Διότι ὅπως βεβαίως ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἀπό ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν, ἔτσι ξαφνικά θά γίνη καί ἡ παρουσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου,

28. διότι ὅπου θά εὑρίσκεται τό πτῶμα ἐκεῖ θά συναχθοῦν καί οἱ ἀετοί, (δηλαδή, τήν ὥρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του, θά εὑρίσκωνται συγκεντρωμένοι ὅλοι οἱ ἀετοί, οἱ βρωμιάρηδες ἡγέτες τοῦ κόσμου, διά νά φᾶνε τό <πτῶμα>, νά ρίξουν τόν ἀντίχριστον ἀπό τήν ἐξουσίαν πού οἱ ἴδιοι τοῦ ἔδωσαν, διότι δέν τούς ἱκανοποίησε τά αἰτήματά των. Τότε ξαφνικά καί ἀπροσδόκητα, ὡς ἡ ἀστραπή, θά αἰφνιδιάση ὅλους αὐτούς τούς συγκεντρωμένους ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ. Αὐτήν τήν ἐξήγησιν μπορῶ νά δώσω, καί ὅπως προεῖπα, ἄν προφητεύσω ψευδοπροφήτης γέγονα ).

29. Εὐθέως δέ μετά τήν θλῖψιν τήν μεγάλην τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος θά σκοτισθῆ καί ἡ σελήνη δέν θά δώση τό φέγγος αὐτῆς καί οἱ ἀστέρες θά πέσουν ἀπό τόν οὐρανόν καί αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν θά σαλευθοῦν, (τό πῶς θά σαλευθοῦν, μᾶς τό ἀναφέρει ὁ ἀπόστολός Του, θά πέφτουν τά ἀστέρια καί κατά τήν πτῶσιν των, λόγω τῆς τριβῆς ἀπό τήν μεγάλην θερμότητα θά καίγωνται καί θά λιώνουν. <Προσδοκῶντας καί σπεύδοντας τήν παρουσίαν τῆς τοῦ Θεοῦ ἡμέρας, δι΄ ἥν οἱ οὐρανοί πυρούμενοι λυθήσονται καί τά στοιχεῖα καυσούμενα τήκεται> Β΄ἐπιστ. Πέτρου Γ΄,12)

30. καί τότε θά φανῆ τό σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου εἰς τόν οὐρανόν καί τότε σπαρακτικά μέ πολύ πόνον ὅλαι αἱ φυλαί τῆς γῆς θά ἴδουν τόν υἱόν τοῦ ἀνθρώπου νά ἔρχεται ἐπάνω εἰς τάς νεφέλας τοῦ οὐρανοῦ μέ μεγάλη δόξαν καί δύναμιν (σ.σ. ἀλλοίμονον εἰς αὐτούς πού δέν πιστεύουν τήν Δευτέραν Παρουσία τοῦ Χριστοῦ, παρασυρόμενοι ἀπό ἀνεγκεφάλους καθολικούς θεολόγους).

31. Καί θά ἀποστείλη τούς ἀγγέλους αὐτοῦ μετά σάλπιγγος, φωνῆς μεγάλης καί θά ἐπισυνάξουν τούς ἐκλεκτούς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἄκρων τῆς γῆς (Βορρᾶ , Νότον, Ἀνατολή, καί Δύση).

32. Ἀπό δέ τῆς συκῆς θά καταλάβετε τήν παραβολήν, ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς θά γίνη τρυφερός καί βγάλει φύλλα, γνωρίζετε ὅτι εἶναι κοντά τό καλοκαίρι,

33. ἔτσι καί ἐσεῖς, ὅταν θά ἴδητε ὅλα αὐτά, τότε θά καταλάβετε ὅτι εἶναι πολύ κοντά τό τέλος τοῦ κόσμου.

34. Σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι δέν θά παρέλθη ἡ γενεά αὐτή, δηλαδή τῶν τελευταίων μεγάλων θλίψεων τοῦ ἀντιχρίστου, ἕως ὅτου ὅλα αὐτά γίνουν πραγματικότης (βλέπε περισσότερα εἰς τήν ἱεράν ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΝ ).

35. Ὁ οὐρανός καί ἡ γῆ θά παρέλθουν, οἱ δέ λόγοι μου δέν θά παρέλθουν ἕως ὅτου πραγματοποιηθοῦν.

36. Περί τῆς ἡμέρας ἐκείνης (τῆς Δευτέρας Παρουσίας )καί ὥρας, οὐδείς γνωρίζει, οὔτε οἱ Ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν ἐκτός τοῦ Πατρος μου (σ.σ. ὁ Χριστός ὅμως γνωρίζει, ἀλλά ἀπό ταπείνωσιν καί μόνον ἀναφέρει τά πάντα εἰς τόν Πατέρα Του, ὅπως ἐδημοσιεύσαμεν παλαιότερα εἰς τό site Triklopodia.gr τό ἄρθρον <ὁ Πατήρ μου μείζων ἐστι>. (βλέπε καί apostolikifoni. gr).

Παραθέτομεν κατωτέρω τό πρωτότυπον κείμενον τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.
<Καί ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ· καὶ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ.

2 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ βλέπετε ταῦτα πάντα; ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ᾧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ καταλυθήσεται.

3 καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾿ ἰδίαν λέγοντες· εἰπὲ ἡμῖν πότε ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς παρουσίας καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος;

4 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.

5 πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς πλανήσουσι.

6 μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων· ὁρᾶτε μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω ἐστὶ τὸ τέλος.

7 ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοὶ καὶ σεισμοὶ κατὰ τόπους·

8 πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.

9 τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου.

10 καὶ τότε σκανδαλισθήσονται πολλοὶ καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους.

11 καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,

12 καὶ διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν.

13 ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

14 καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.

15 Ὃταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ~ὁ ἀναγινώσκων νοείτω~

16 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη,

17 ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω ἆραι τὰ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ,

18 καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.

19 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις.

20 προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος μηδὲ σαββάτῳ.

21 ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ᾿ οὐ μὴ γένηται.

22 καὶ εἰ μὴ ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· διὰ δὲ τοὺς ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι.

23 τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ἰδοὺ ὧδε ὁ Χριστὸς ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε·

24 ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.

25 Ἰδοὺ προείρηκα ὑμῖν.

26 ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδοὺ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ ἐξέλθητε, ἰδοὺ ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε·

27 ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·

28 ὅπου γὰρ ἐὰν ᾖ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί.

29 Εὐθέως δὲ μετὰ τὴν θλῖψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται.

30 καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς.

31 καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ μετὰ σάλπιγγος φωνῆς μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων ἀπ᾿ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἄκρων αὐτῶν.

32 Ἀπὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν. ὅταν ἤδη ὁ κλάδος αὐτῆς γένηται ἁπαλὸς καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε ὅτι ἐγγὺς τὸ θέρος·

33 οὕτω καὶ ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα πάντα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις.

34 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται.

35 ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

36 Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μου μόνος.

37 ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

38 ὥσπερ γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ τοῦ κατακλυσμοῦ τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν,

39 καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

40 τότε δύο ἔσονται ἐν τῷ ἀγρῷ, ὁ εἷς παραλαμβάνεται καὶ ὁ εἷς ἀφίεται·

41 δύο ἀλήθουσαι ἐν τῷ μυλῶνι, μία παραλαμβάνεται καὶ μία ἀφίεται.

42 γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται.

43 Ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἂν καὶ οὐκ ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν αὐτοῦ.

44 διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.

45 Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://www.triklopodia.gr/%e1%bd%81-%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b9%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%ae%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments