Καταντήσατε μωροὶ καὶ τυφλοὶ Ἐπίσκοποι προσκολλημένοι στὴ σάρκα

Ἄγιοι Ἀρχιερεῖς, 

δὲν εἶναι οἱ Ἱερεῖς ποὺ διαφωνοῦν μὲ τὴν Διαρκῆ «Σύνοδο» ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι «ἐκφράζουν προσωπικὲς ἀπόψεις, θέτουν σὲ κίνδυνο ἀνθρώπινες ζωές καὶ ὁδηγοῦν σὲ παραχάραξη τοῦ Εὐαγγελικοῦ μηνύματος, δημιουργία φατριῶν καὶ διάσπαση τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἑνότητος», ἀλλὰ ἐσεῖς. 

Δεδομένου ὅτι οἱ ἐν λόγω Ἱερεῖς ὁμιλοῦν βασιζόμενοι στοὺς Ἁγίους Πατέρες ἐνῶ ἐσεῖς ὁμιλεῖτε βασιζόμενοι στοὺς ἐκκοσμικευμένους, πλανεμένους λογισμούς σας.

Σεῖς εἶστε ποὺ ἐκφράζετε προσωπικὲς ἀπόψεις καὶ ὄχι οἱ διαφωνοῦντες Ἱερεῖς!

Φεῦ, καταντήσατε μωροὶ καὶ τυφλοὶ Ἐπίσκοποι προσκολλημένοι στὴ σάρκα, ξεχνώντας ὅτι «ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν»!

Φεῦ, «πλανῶντες καὶ πλανώμενοι», ἐμμένετε ἀμετανοήτως νὰ προδίδετε τὸν Χριστὸ καθημερινῶς, «εὐαγγελιζόμενοι παρ’ ὅ παρελάβομεν», ξεχνώντας τὸν φοβερὸ λόγο Του: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν»!

 Δημήτρης Ι. Παπαδημόπουλος

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: http://trelogiannis.blogspot.com/2022/01/blog-post_734.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments