Τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας ἢ τὸ Φανάρι τοὺς ὠνόμασε «Μακεδόνες»;

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Λαμπρόπουλος, Θεολόγος

Προσφάτως τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας ἀπέδωσε «Τόμο Αὐτοκεφαλίας» εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν ὀντότητα εἰς Σκόπια, ποὺ ἐδημιούργησε κάποτε τὸ Κομμουνιστικὸν Κόμμα Γιουγκοσλαβίας, ἀποκαλῶν αὐτὴν ἐπανειλημμένως «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος» (τουλάχιστον ὡς ἐκυκλοφορήθη εἰς ἀνεπίσημον ἀγγλικὴν μετάφρασιν). Εἶναι εὔλογον ὅτι οἱοσδήποτε ἀναγιγνώσκει αὐτὸ εὐθέως διακατέχεται ἀπὸ αἰσθήματα ὀργῆς καὶ ἀγανακτήσεως. Ὅποιος ὅμως εἶναι περισσότερον ψύχραιμος καὶ μελετήση μὲ προσοχὴν τὸν «Τόμο Αὐτοκεφαλίας» θὰ διαπιστώση ὅτι τὸ Πατριαρχεῖον Σερβίας δὲν ἔλαβεν ὁριστικὴν θέσιν ἐπὶ τῆς ὀνομασίας. Ἀπεναντίας προβαίνει εἰς σύστασιν πρὸς τὸν Προκαθήμενον τῶν Σκοπίων νὰ ἐπιλύση τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας ἐρχόμενος εἰς συνεννόησιν μὲ τὰς ἑλληνοφώνους καὶ τὰς λοιπὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας. Μὲ ἁπλὰ λόγια: ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας ἀνάγει τὸ ζήτημα εἰς Πανορθόδοξον ἐπίπεδον.

Θὰ ἠδύνατο βεβαίως νὰ μὴ ἀναφερθῆ καθόλου εἰς «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία», ὥστε νὰ ἱκανοποιήση τὸ διάχυτον αἴσθημα τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τῶν Ἑλλήνων. Διατί ἐπέλεξε νὰ τὸ πράξη; Ὑπάρχουν δύο ἀπαντήσεις.

Ἡ πρώτη εἶναι αὐτὴ τὴν ὁποίαν ἀκολουθοῦν τὰ γνωστὰ ΜΜΕ ἰσχυριζόμενα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσίας διὰ μέσου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἐφαρμόζει ἀντίποινα διὰ τὴν στάσιν τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ Οὐκρανικόν. Θὰ ἦτο πολὺ πιστευτὴ αὐτὴ ἡ ἀπάντησις, ἐὰν βεβαίως δὲν προήρχετο ἀπὸ τὰ ἴδια ΜΜΕ καὶ τοὺς ἰδίους κύκλους τοὺς τροφοδοτοῦντας μὲ πληροφορίας, τὰ ὁποῖα εἶχον ταχθῆ ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς λεγομένης «Συμφωνία τῶν Πρε­σπῶν». Αὐτοί, λοιπόν, οἱ ὁποῖοι, ἐπροπαγάνδιζαν μὲ διάπυρον ζῆλον τὴν μειοδοτικὴν «Συμφωνίαν» τώρα ρίπτουν τὸν λίθον τοῦ ἀναθέματος εἰς τὰς Ἐκκλησίας Ρωσίας καὶ Σερβίας, αἱ ὁποῖαι ἦσαν ἐνάντιαι εἰς τὰς «Πρέσπας».

Ἡ δευτέρα ἀπάντησις εἶναι ὅτι τὸ Πατριαρχεῖ­ον Σερβίας δὲν ἔπραξε τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὸ νὰ συμβιβασθῆ μὲ τὴν ἐπίσημον πολιτικὴν τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τοῦ ὁποίου ἡ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν κοινοβουλευτικῶν κομμάτων τάσσεται ὑπὲρ τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν», τείνοντας φιλικὰ τὴν χεῖρα πρὸς τὴν Ἑλλάδα, λέγουν: «Ὡς Σερβία τιμῶ καὶ σέβομαι αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἐσεῖς ἀποφασίσατε». Πιθανῶς κάποιος νὰ ἐγείρη τὴν ἔνστασιν: «Μά, ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν δὲν γράφει τίποτε περὶ τῆς ὀνομασίας τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας».

Κι ὅμως συμβαίνει τὸ ἀντίθετον! Ὅποιος δώσει προσοχὴν εἰς τὸ κείμενον τῆς «Συμφωνίας» θὰ διεπιστώση δύο κομβικὰ σημεῖα: Πρῶτον, ὅτι κανεὶς μὴ κυβερνητικὸς ἢ δημόσιος φορεὺς τῆς γείτονος δὲν δεσμεύεται νὰ χρησιμοποιῆ τὴν ὀνομασίαν «Βόρεια Μακεδονία». Ἀπεναντίας διὰ τῆς «Συμφωνίας» δεσμεύονται τὰ μέρη νὰ ἐπιδεικνύουν ἀπόλυτον σεβασμὸν εἰς τὸν αὐτοπροσδιορισμὸν τῶν κάθε λογῆς ἱδρυμάτων, ἑταιρειῶν κ.ἄ. Δηλαδή: Διὰ μίαν ἰδιωτικὴν ἑταιρείαν, ἡ ὁποία ὀνομάζεται «Μακεδονικὴ» ἢ ἐξάγει οἶνον μὲ τὴν ἐπωνυμίαν «Μακεδονικὸς» (ὅπως πράγματι συμβαίνει) δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα ἡ Ἑλλὰς νὰ ἀπαιτήση τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ὀνόματος. Ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων εἶναι ἀπολύτως κατοχυρωμένη εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ὥστε εἰς τὸ μέλλον, ὅταν δὲν θὰ ἔχη πλέον τὴν ἀνάγκην ἀναγνωρίσεως ἀπὸ καμίαν ἄλλην Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, νὰ καταφύγη ἕως καὶ τὰ διεθνῆ δικαστήρια, διὰ νὰ καταδικάση ὅποιον δὲν τὴν ἀποκαλεῖ ὡς «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία».

Δεύτερον, ἡ «Συμφωνία» προβλέπει ρητῶς ὅτι οἱ πολῖται τῆς ὑποτιθεμένης «Βόρειας Μακεδονίας» δὲν εἶναι «Βορειομακεδόνες», ἀλλὰ «Μακεδόνες», ὅπως ἐπίσης ἡ γλῶσσα τους «Μακεδονική»! Ἑπομένως, μία Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ποιμαίνει «Μακεδόνες» (ὡς διατείνονται οἱ ἴδιοι), πῶς θὰ ὀνομάζεται; Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος ἢ μήπως «Μακεδονική»; Δὲν συμβαίνει ἄλλωστε τὸ ἴδιον μὲ τὴν συμμετοχὴν αὐτῆς τῆς χώρας εἰς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ἢ διοργανώσεις; Μήπως δὲν αὐτοαποκαλοῦνται «Μακεδόνες»; Ὑπάρχει κανείς, ὁ ὁποῖος νὰ μὴ ἀποκαλῆ αὐτὴν τὴν χώραν «Μακεδονία»; Ἀκόμη καὶ ἂν ὀνομασθῆ «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος», (τὸ ὁποῖον βεβαίως δὲν εἶναι ὀλιγώτερον προδοτικὸν ἀπὸ τὸ «Μακεδονικὴ») ποῖος θὰ τὴν δεσμεύη, ὥστε νὰ μὴ χρησιμοποιῆ τὸ «Μακεδονικὴ» εἰς τὸ ἐσωτερικὸν ἢ ἀνεπίσημα εἰς τὸ διεθνὲς στερέωμα, ὅταν ἡ πολιτικὴ ΗΠΑ – Ἑλλάδος εἶναι εἰς τὸ πλευρόν της;

Δίδεται νέα εὐκαιρία διὰ τὸ Σκοπιανὸν

Ἂς ἐπανεξετάσωμεν, λοιπόν, τὴν στάσιν τοῦ Πατριαρχείου Σερβίας: Ἂν πράγματι θέλωμε νὰ ἴδωμεν μὲ ἄλλην προοπτικὴν τὴν πρᾶξιν τοῦ πατριαρχείου αὐτοῦ, τότε δὲν μᾶς ἀπομένει παρὰ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσωμεν ὡς μίαν εὐκαιρίαν-πρόκλησιν, τὴν ὁποίαν μᾶς παρέχουν οἱ Σέρβοι ἀδελφοὶ (εἴτε ἄδολα εἴτε μὲ δόλον), διὰ νὰ τοὺς εἴμεθα εὐγνώμονες! Πῶς; Ἀνοίγουν καὶ πάλιν τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας καὶ αὐτὸ πρέπει αὐτὴν τὴν φορὰν ἡ Ἐκκλήσια νὰ τὸ ἀξιοποιήση ὡς διπλωματικὸν «χαρτί». Θὰ ἠδύναντο οἱ Σέρβοι (ἔχοντες ἢ ὄχι τὸ δικαίωμα εἶναι μία ἄλλη συζήτησις) νὰ κλείσουν τὸ ζήτημα ὁριστικὰ, λέγοντες ὅτι «ἐμεῖς ἀμετάκλητα θὰ τοὺς ἀποκαλοῦμε Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία». Δὲν ἔκαναν αὐτό. Ἀπεναντίας ἔθεσαν τὸν τύπον ἐπὶ τῶν ἥλων καὶ ἐπανετοποθέτησαν εἰς τὴν διεθνῆ σκακιέρα τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας, ὅταν αὐτὸ πλέον ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς εἶχε κατασιγάσει π.χ. ἀκόμη καὶ τὰ μακεδονικὰ σωματεῖα παρὰ τὰς ἐξαγγελίας ὅτι «δὲν θὰ ἀφήσουν τὸ ζήτημα ἔτσι» μένουν μετὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς «Συμφωνίας» σχεδὸν ἀνενεργά. «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος», ἰδοὺ πεδίον δόξης λαμπρόν, διὰ νὰ ἀνακινηθῆ τὸ ζήτημα τῆς ὀνομασίας.

Δυστυχῶς, ὅμως, διαδραματίζεται ἕνα πολὺ ὕπουλον παίγνιον. Τὰ ΜΜΕ ἐπιχειροῦν νὰ πείσουν ὅτι τὸ μαῦρον εἶναι ἄσπρον καὶ τὸ ἄσπρον μαῦρον (ὅπως ἄλλωστε ἔκαναν μὲ ὅλα ἕως τώρα τὰ ζητήματα): λίθος τοῦ ἀναθέματος διὰ τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Σερβίας (ὡς αὐτὴ νὰ εὐθύνεται διὰ τὰς «Πρέσπας») καὶ διθύραμβοι διὰ τὴν στάσιν Φαναρίου καὶ Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Διατί διθύραμβοι; Ἐπειδὴ τὸ Φανάρι καὶ ἡ ΔΙΣ ἔθεσαν ὡς ὅρον νὰ μὴ γίνη ἀποδεκτὸς ὁ ὅρος «Μακεδονική». Σκεφτεῖτε πόσον παραπλανητικὸν εἶναι αὐτό: Πρῶτον, ὅταν ὑπεγράφετο ἡ «Συμφωνία» τὸ μὲν Πατριαρχεῖον Κων/λεως ἔσπευσε νὰ ἀναγνωρίση «Βόρεια Μακεδονία» ἡ δὲ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον δὲν ἠγωνίσθη διὰ τὴν ἀποτροπήν, ἀλλὰ οὔτε ἐστήριξε τὰ συλλαλητήρια καὶ τὰς διαμαρτυρίας. Εἶχον, ὡστόσον, προειδοποιηθῆ ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῆς «Συμφωνίας» θὰ καθώριζαν καὶ τὸ ἐκκλησιαστικόν! Τώρα, ἐνώπιον τετελεσμένων προσποιοῦνται τοὺς Μακεδονομάχους! Συνέβαλαν εἰς τὴν «κλωτσιὰ ποὺ ἔριξε τὴν καρδάρα» καὶ τώρα ἐρίζουν διὰ τὸ «χυμένο γάλα». Δεύτερον, Φανάρι καὶ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «μαγνητίζουν» τὴν προσοχήν μας ἐπὶ τῆς ὀνομασίας «Μακεδονικήν», καθ’ ἥν στιγμὴν παραχωροῦν ἄνευ δισταγμῶν τὸ ὄνομα «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος»! Ἡ πλειονότης τῶν νεοΕλλήνων μὴ ἀσχολουμένη μὲ τὴν ἱστορίαν γνωρίζει μόνον τὸν Μέγα Ἀλέξανδρον καὶ ἑπομένως θεωρεῖ ὅτι ἅπαξ καὶ «γλυτώσαμε τὸ Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» ἐπράξαμεν τὸ χρέος μας ἔναντι τῆς συνειδήσεώς μας.

Ἐπωνυμία «Ἀχρίδος»

εἶναι προδοσία τῆς Μακεδονίας

Κατ’ ἀρχὰς θὰ ἔπρεπε νὰ προβληματίση ὅλους ὅτι ἡ Ἀχρίς εἶναι ἡ πλέον σημαντική, ὄμορφη καὶ ὄγδοος μεγαλυτέρα πόλις τῆς γείτονος, ἡ ὁποία εὑρίσκεται παροχθίως τῆς ὁμωνύμου λίμνης, πλησίον τῆς Μεγάλης Πρέσπας. Εἰς τὴν μίαν λίμνην ἡ πολιτικὴ μειοδοσία καὶ εἰς τὴν παραπλεύρως κειμένην ἡ ἐκκλησιαστική.

Ἂν αὐτὸ ὅμως εἶναι ἁπλὰ συμβολισμός, τότε ἴσως συγκλονισθῆ κανείς, ἂν ἀναγνώση ὅσα ὁ ἀείμνηστος σλαβολόγος Καθηγητὴς Αἰμίλιος Ταχιάος ἔγραφεν εἰς τὸ ἄρθρον του «Ὁ τελευταῖος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχριδῶν» (περιοδικὸν «Μακεδονικά», τ. 12, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 20):

«Πρὸ τῶν μέσων τοῦ 19ου αἰῶνος, δηλαδὴ πολὺ πρὸ τῆς συμπληρώσεως ἑκατονταετίας ἀπὸ τῆς καταργήσεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδος, δὲν εὑρίσκετο ἐν Ἀχρίδι ἄνθρωπος γνωρίζων σλαβικὴν ἀνάγνωσιν καὶ γραφήν, ἐνῶ ἀντιθέτως πλεῖστοι ὅσοι ἦσαν ἐξησκημένοι εἰς τὴν εὐχερῆ ἀνάγνωσιν τῆς γραφῆς τῶν βυζαντινῶν ἑλληνικῶν χειρογράφων. Περὶ τούτων μᾶς πληροφορεῖ ὁ Ρῶσος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καζὰν V. I. Grigorovic (1815-1876), ὅστις κατὰ τὰ ἔτη 1844-1845 περιηγήθη τὴν Μακεδονίαν καὶ μετ’ ἐκπλήξεως διεπίστωσε ταῦτα ἐν Ἀχρίδι. Ὁ ἴδιος λέγει ἐπὶ λέξει «Εἰς τὴν Ἀχρίδα δὲν εὗρον οὔτε ἕνα ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος θὰ ἠδύνατο νὰ ἀναγνώση καὶ τὴν πλέον ἁπλῆν σλαβικὴν γραφήν. Ἀντιθέτως εἰς τὴν ἀνάγνωσιν τῆς ἑλληνικῆς τῶν ἀρχαίων χειρογράφων, ἥτις, ὡς γνωστόν, ἔχει ἀρκούντως δύσκολον γραφήν, πολλοὶ ἦσαν λίαν ἐξησκημένοι».

Αὐτὴν τὴν πλήρως ἑλληνικὴν -ἀπ’ ἀρχῆς μέχρις προσφάτως- Ἀχρίδα παραχωροῦν ὡς νὰ εἶναι κτῆμα τους εἰς τοὺς Σκοπιανούς! Αὐτὴν ἀπὸ τὴν ὁποίαν ἐξεδιώχθη βιαίως τὸ 1914 ὁ τελευταῖος Μητροπολίτης Πρεσπῶν καὶ Ἀχριδῶν Ἄνθιμος ἀπὸ Σλάβους, (ὁ ὁποῖος ἐκηδεύθη ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Θεοκλήτου Μηνοπούλου καὶ ἀναπαύεται εἰς τὸ Α΄ Κοιμητήριον Ἀθηνῶν) τὴν ἀπεμπολοῦν συμμετέχοντες καὶ οἱ ἴδιοι εἰς αὐτὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸν κακούργημα! Οὔτε τὸ Φανάρι φαίνεται ὅτι ἐνδιαφέρεται διὰ τοὺς κεκοιμημένους Ἐπισκόπους Πρεσπῶν καὶ Ἀχριδῶν, ἀλλὰ οὔτε ἡ Ἱ. Ἀ. Ἀθηνῶν διὰ τὴν ἀνάπαυσίν των ἐν γαλήνῃ!

Ἡ Ἱεραρχία δὲν θὰ ψηφίση;

Τὸ συντελούμενον ἐκκλησιαστικὸν ἔγκλημα σήμερα εἶναι χεῖρον τοῦ πολιτικοῦ ἐγκλήματος, τὸ ὁποῖον συνετελέσθη ὑπὸ τοῦ Σύριζα καὶ συν­εχίζεται ὑπὸ τῆς Νέας Δημοκρατίας, καθ’ ὅτι διὰ τοῦ τίτλου «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος» ὄχι μόνον παραδίδεται ἡ ἰδιοκτησία τῆς ἑλληνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, ἀλλὰ «συνυπογράφεται» ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας ἡ «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν», μετ’ ἐμπαιγμοῦ τῶν πιστῶν.

Ἂν καὶ ἐφ’ ὅσον αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ εἶναι αὐτοκέφαλος, ἡ μόνη σύμφωνος μὲ τὴν ἱεροκανονικὴν παράδοσιν, τὴν ἱστορίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν πραγματικότητα ὀνομασία εἶναι «Ἀρχιεπισκοπὴ Σκοπίων καὶ πάσης Βαρντάσκας», ὥστε νὰ φανερώνη τὴν πραγματικὴν ταυτότητα τοῦ κράτους. Οἱαδήποτε ἄλλη λύσις δικαιώνει τὸ ψευδοαφήγημα, τὸ ὁποῖον ἐδημιούργησε τότε ὁ κομμουνισμός, ἐκαλλιέργησαν οἱ μετέπειτα πολιτικοὶ παράγοντες κάθε ἀποχρώσεως καὶ συνομολογοῦν σήμερα ἑτεροκίνητοι ἐκκλησιαστικοὶ προύχοντες.

Διὰ τὸν Οὐκρανικὸν δὲν ἔγινε ψηφοφορία εἰς τὴν Ἱεραρχίαν. Διὰ τὴν ἐπιδημίαν τοῦ κορωνοϊοῦ καθιερώθη ἡ νέα τάξις πραγμάτων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν νὰ ἀποφασίζη καὶ νὰ διατάζη ἡ ΔΙΣ. Πρόδηλον ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν Ἱεραρχῶν εἶναι ἀνίκανοι νὰ σταθοῦν εἰς τὸ ὕψος τῶν εὐθυνῶν, τὰς ὁποίας ἐπιτάσσει τὸ Ἐπισκοπικὸν λειτούργημα.

Σύριζα καὶ Νέα Δημοκρατία ἀπηγόρευσαν εἰς τὸν λαὸν δημοψήφισμα διὰ τὸ Σκοπιανόν, ἐνῶ μὲ μεθοδευμένην… μειοψηφίαν ἐνέκριναν τὴν «Συμφωνία», εἰς τὴν Βουλήν. Εὐχόμεθα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νὰ μὴ ἀποδειχθῆ κατωτέρα τοῦ ἐπιπέδου τῶν πολιτικῶν…

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι  η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://orthodoxostypos.gr/%cf%84%e1%bd%b8-%cf%80%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b5%e1%bf%96%ce%bf%ce%bd-%cf%83%ce%b5%cf%81%ce%b2%ce%af%ce%b1%cf%82-%e1%bc%a2-%cf%84%e1%bd%b8-%cf%86%ce%b1%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments