Στην Αμοργό η Παναγιά η Χοζοβιώτισσα

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιώτισσας βρίσκεται στήν Ἀμοργό, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀνατολικότερο νησί τῶν Κυκλάδων, κτισμένη κυριολεκτικά πάνω στά ἀπόκρημνα βράχια τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς.

Τό μοναστήρι ἀπέχει λιγότερο ἀπό πέντε χιλιόμετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς Ἀμοργοῦ, τή Χώρα. Γιά τήν  προσπέλαση βέβαια τῆς μονῆς, ὁ προσκυνητής πρέπει στή συνέχεια νά ἀνέβει  τά περίπου διακόσια σκαλιά πού συνδέουν τήν εἴσοδο τῆς μονῆς μέ τό τέρμα τοῦ αὐτοκινητοδρόμου.

Ὅσον ἀφορᾶ στόν τόπο προέλευσης καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσέγγισε τό νησί τῆς Ἀμοργοῦ ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές.

Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, ἡ Ἱερά Εἰκόνα ἔφτασε μόνη της θαυματουργικά ἐντός λέμβου στόν ὅρμο τῆς Ἁγίας Ἄννας, ὁ ὁποῖος βρίσκεται πλησίον τοῦ μοναστηριοῦ.

Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι ἡ λέμβος μέ τήν εἰκόνα ρίχτηκε στή θάλασσα ἀπό κάποια εὐσεβῆ γυναῖκα ἀπό τή χώρα τῆς αλαιστίνης καί συγκεκριμένα ἀπό τήν πόλη Χόζοβα, ἀπό τήν ὁποία προῆλθε καί τό ὄνομα Χοζοβιώτισσα, ἐπειδή ἐκείνη φοβήθηκε μήπως τήν καταστρέψουν οἱ εἰκονομάχοι.

Ἀπό τήν ἄλλη, ἡ δεύτερη ἐκδοχή ἀναφέρει ὅτι τή θαυματουργό εἰκόνα τῆς Παναγίας ἔφεραν στήν Ἀμοργό μοναχοί οἱ ὁποῖοι μετανάστευσαν ἀπό τήν Παλαιστίνη λόγω τοῦ διωγμοῦ ἀπό τούς εἰκονομάχους.

Σύμφωνα μέ τή δεύτερη ἐκδοχή, ἡ ὁποία δέ δέχεται τήν ὕπαρξη πόλεως μέ τό ὄνομα Χόζοβα, οἱ μοναχοί αὐτοί προέρχονταν ἀπό τήν Ἱερά Μονή Χοζεβᾶ, ὅπου ἀσκήτεψε ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Χοζεβίτης καί ἀπό τήν ὁποία φεύγοντας πῆραν μαζί τους καί τήν Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας. Γι’ αὐτό καί τῆς δόθηκε καί τό ὄνομα Χοζοβιώτισσα.

Ἡ παράδοση ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι νωρίτερα οἱ μοναχοί εἶχαν σταθμεύσει στήν Κύπρο ὅπου ἡ εἰκόνα βεβηλώθηκε καί ἔσπασε στά δύο, ἀλλά μέ θαυματουργικό τρόπο ξαναενώθηκε.

Συνεχίζοντας τήν πορεία τους, ψάχνοντας προφανῶς ἕναν τόπο κατάλληλο γιά τήν ἀνέγερση τοῦ μοναστηριοῦ, οἱ μοναχοί βρέθηκαν στήν Ἀμοργό σέ τόπο βραχώδη καί ἀπόκρημνο, παρόμοιο μέ τήν τοποθεσία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χοζεβᾶ. 

Ἔπειτα, σύμφωνα καί μέ τίς δύο ἐκδοχές, ξεκί νησε ἡ ἀνέγερση τοῦ μοναστηριοῦ σέ τοποθεσία πλησίον τοῦ τόπου ὅπου κατέφτασε ἡ εἰκόνα. Ἡ Παναγία ὅμως ἤθελε τό μοναστήρι της νά κτιστεῖ ψηλότερα.

Ἔτσι ὅταν τήν ἑπόμενη ἡμέρα οἱ ἐργάτες ἐπέ στρεψαν στόν τόπο ἀνέγερσης τοῦ μοναστηριοῦ γιά νά συνεχίσουν τό ἔργο τους, βρῆκαν γκρεμισμένο ὅ,τι εἶχαν κτίσει τήν προηγούμενη ἡμέρα καί τή σιδηρά σμίλη στήν ὁποία κρεμοῦσαν τά ἐργαλεῖα τους μεταφερμένη σέ ψηλότερο σημεῖο.

Αὐτό ἔγινε τρεῖς διαδοχικές φορές ἕως ὅτου οἱ ἐργάτες  κατανόησαν πώς ἦταν ἐπιθυμία τῆς Παναγίας νά κτιστεῖ σέ ἐκεῖνο τό σημεῖο τό μοναστήρι της, ὅπως καί ἔγινε.

Ἡ σμίλη αὐτή βρισκότανε πάνω ἀπό τό κωδωνοστάσιο τοῦ μοναστηριοῦ ἕως τίς 16 Ὀκτωβρίου τοῦ 1952, τήν ἡμέρα πού τό κράτος ἀπαλλοτρίωσε τή μοναστική κτηματική περιουσία καί ἡ σμίλη βρέθηκε πεσμένη στήν ταράτσα τῆς ἐκκλησίας.

Σήμερα ἡ σιδηρά σμίλη φυλάσσεται σέ κιβώτιο στήν Ἱερά Μονή.

Σχετικά μέ τή χρονολογία ἀνέγερσης τῆς μονῆς, ἀπό γραπτές καί προφορικές πηγές συνάγεται τό συμπέρασμα ὅτι χτίστηκε στίς ἀρχές τοῦ 9ου μ.Χ. αἰώνα.Ἀργότερα ὅμως λεηλατήθηκε ἀπό ληστές καί ἐρημώθηκε, ἀλλά  ἀνακαινίστηκε  ἀπό τό 1080 ὥς τό 1088 ἀπό τόν εὐσεβή βασιλιά Ἀλέξιο Α΄ τόν Κομνηνό.

Ἡ μονή ἀποτελεῖται ἀπό 60-65 δωμάτια τά ὁποῖα διαιροῦνται σέ κελιά, βοηθητικούς χώρους καί χώρους ὑποδοχῆς τῶν προσκυνητῶν.Τό καθολικό τῆς μονῆς πού ἑορτάζει στίς 21 Νοεμβρίου (Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου), ἡμέρα κατά τήν ὁποία πλῆθος κόσμου συρρέει ἀπό ὅλα τά μέρη τῆς Ἑλλάδος στό μοναστήρι γιά νά τιμήσει τήν Παναγία τή Χοζοβιώτισσα, βρίσκεται στό ὑψηλότερο σημεῖο τῆς μονῆς μέσα σέ ἕνα κοίλωμα τοῦ βράχου.

Ἐπιπλέον, ἐντός τῆς  μονῆς ὑπάρχει παρεκκλήσιο τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ Ἰορδανίτου, τό ὁποῖο ἴσως νά εἶναι τό μοναδικό στήν Ἑλλάδα, ἐνῶ ἐνισχύει καί τήν παράδοση γιά τήν προέλευση τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας.

Ἐπιπρόσθετα, παρεκκλήσια, καθώς καί μετόχια τῆς Μονῆς ὑπάρχουν σέ διάφορες περιοχές τοῦ νησιοῦ, πολλά ἀπό τά ὁποῖα χρονολογοῦνται ἀπό τόν 9ο καί 10ο μ.Χ. αἰῶνα ὅπως, γιά παράδειγμα, ὁ Φωτοδότης καί ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Βαλσαμίτης.

Ἡ θαυματουργική δύναμη τῆς Παναγίας πραγματοποιεῖ πολλά θαύματα ἐντός καί ἐκτός Ἀμοργοῦ. Ἔχει θεραπεύσει ἀσθενεῖς, ἔ χει ἐπιλύσει προβλήματα ἀνομβρίας, ἀλλά καί εἶναι ἀρωγός καί βοηθός σέ ὅποιον ἐπικαλεστεῖ τό ὄνομά της καί ἀποτελεῖ τήν προστάτιδα,  φρουρό καί πολιοῦχο τῆς Ἀμοργοῦ.

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ὅμως ἀξίζει νά γίνει στό γεγονός πώς ἐνῶ συχνά κατρακυλοῦν βράχια ἀπό τίς ἀπότομες πλαγιές γύρω ἀπό τή μονή, μέ τή βοήθεια τῆς Παναγίας ποτέ δέν ἔχει χτυπηθεῖ κάποιος προσκυνητής ἤ μοναχός.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἀποτελεῖ τό ἀκόλουθο θαυμαστό περιστατικό:

Ὁ πατήρ Ἀγαθάγγελος, ὁ ὁποῖος μόναζε στή μονή κατά τό δεύτερο μισό τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ὅλα τά χρόνια τῆς ἐγκαταβίωσής του στό μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιώτισσας διέμενε σέ ἕνα συγκεκριμένο κελί. Μία βραδιά ὅμως δήλωσε στούς ὑπόλοιπους μοναχούς ὅτι θά πάει νά κοιμηθεῖ κάπου ἀλλοῦ.

Αὐτοί παραξενεύτηκαν ἀπό τή συμπεριφορά του, ἀλλά ὁ πατήρ Ἀγαθάγγελος ἐπέμενε καί ἔτσι ἐκεῖνο τό βράδυ  ἀποσύρθηκε σέ κάποιο ἄλλο κελί. Τή νύχτα ἕνας τεράστιος βράχος κατρακύλησε ἀπό τό βουνό καί ἔπεσε πάνω στό μοναστήρι τρυπώντας τρία πατώματα.

Στό σημεῖο ἀκριβῶς πού τρύπησε ἕνα ἀπό αὐτά, βρισκόταν τό κρεβάτι τοῦ πατρός Ἀγαθαγγέλου. Μέ αὐτόν τό θαυματουργικό τρόπο, παρόλο πού τό μοναστήρι ὑπέστη σοβαρές ὑλικές ζημιές, κανένας μοναχός δέν τραυματίστηκε ἤ σκοτώθηκε.

Ἄς μᾶς σκέπει ὅλους ἡ χάρη καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιώτισσας. Ἀμήν.
Μ..Δ 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

ΚΙΒΩΤΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ 33 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Εἰκόνα ἀπὸ:  Ὀρθόδοξος Συναξαριστής

Εικόνα Μοναστηριού: https://sonurai.com/bingwallpapers/1819

Πηγή: https://oikohouse.wordpress.com/2017/11/21/%E1%BC%A1-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%E1%BC%A1-%CF%87%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CE%B2%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BD-%E1%BC%80%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B3%CF%8C/#more-25399

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments