Ευχές της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ξενίας της Θαυματουργού

Του Κυρίου δεηθώμεν

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ο ρυσάμενος με εκ χειρός του αποστάτου Δομετιανού. Ο επαμβλύνας πάσας τάς κατ΄εμού επινοίας και μηχανάς αυτού. Ο τη αηττήτω δυνάμει του Σταυρού Σου κατασφαλίσας με και σώαν εκ του διασυρμού των ίππων διαφυλάξας. Ο παρασχών μοι την ισχύν καταβαλείν τον πολυμήχανον εχθρόν εν τω σκάμματι του μαρτυρίου. Αυτός και νυν, Δέσποτα, λύτρωσαι την μιανθείσαν ταις βιοτικαίς ηδοναίς ψυχήν μου εκ του βυθού της απωλείας, εν τω απέρχεσθαι με εκ του φθαρτού τούτου κόσμου, και δια της μετανοίας καθαράν παράστησον προ του αδεκάστου και φρικτού βήματός σου. Δός δόξαν τω ονοματί Σου και ενισχυσόν με έως τέλους κατισχύσαι των ορατών και αοράτων εχθρών μου. Παντί δε τω επικαλουμένω Σε μετά πίστεως, δι’ εμού της δούλης Σου Ξενίας, ή την ημέραν της προς Σε τον αθάνατον και μόνον αληθινόν Θεόν εκδημίας μου μεμνημένω και ταύτην εορτάζοντι ή την εμήν εικόνα κατέχοντι και ταύτη πιστώς προσπελάζοντι, ή την δέησίν μου ταύτην αναγινώσκοντι και το μαρτύριον μου μελετώντι βοήθειαν εν παντί και ψυχικήν σωτηρίαν. Και ως έλυσας Κύριε, πάσαν κατ΄εμού του απεχθούς τυράννου μου μαγείαν και επαοιδίαν και ανωτέραν της επηρείας αυτών ετήρησσάς με, ούτως αφάνισον τη ανυπερβλήτω και κραταιά δυνάμει σου, και εκ του δούλου σου (όνομα πασχόντος), του αιτούντος βοήθειαν παρά Σού, δι΄εμού της ταπεινής Σου δούλης, πάσαν γοητείαν ή μαγγανείαν, πάσα φαρμακείαν ή επαοιδίαν και πάσαν βασκανίαν ή αστρομαντείαν, εν παντί αντικειμένω ή τόπω ανήκοντι αυτώ γενομένην, εν τω αιθέρι , εν τη γή και υποκάτω της γής, εν τω αέρι, εν τοις γλυκέσιν ύδασι των λιμνών και ποταμών και των φρεάτων και τοις αλμήεσι των θαλασσών. Και όν τρόπον εκρύπτει ο άνεμος χνούν από προσώπου της γής, ούτω διασκορπισθήτωσαν και αφανισθήτωσαν και λυθήτωσαν υπό των φθονερών ανθρώπων της μαγείας έργα, τα δι΄επικλήσεως του μισοκάλου δαίμονος ένθα κείνται και ώτινι τρόπω ή σημείο ή οργάνω ή ύλη ποιηθέντα και εν οιωνδήτινι αριθμώ μετρηθέντακαι ώτινι των αστερισμών κατονομασθέντα εν νυκτί ή εν ημέρα εν τω φωτί ή εν τω σκότει. Απάλλαξον δε πάσης της εξ αυτών επηρείας τον προς Σε τον φιλάνθρωπον και εύσπλαχνον Θεόν καταφυγόντα πιστόν δούλον σου (όνομα πασχόντος) και την ταπεινή σου Μάρτυρα Ξενίαν εις πρεσβείαν προσάγοντα, παντός ψυχικού και σωματικού δεσμού ή ασθενείας ή γοητείας ή μαγγανείας ή αστρολογίας ή νεκρομαντείας ή επαοιδίας και βλάβης του πονηρού δι΄έργου ή διά λόγου ή διά δαιμόνων ή δι΄ανθρώπων ενεργηθείσης. Τήρησον αυτόν φυλάττοντα τάς εντολάς σου και αβλαβή πάσης των πονηρών πνευμάτων κακώσεως, και αξίωσον γενέσθαι μέτοχον των αιωνίων Σου αγαθών, ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας.

᾿Αμήν

Του Κυρίου δεηθώμεν 

Μνησθητι Κυριε του επικαλουμένου δούλου σου (όνομα πασχόντος) δια της Αγίας σου Ξενίας της εκ Καλαμών, των και το μαρτύριο της αγίας σου Ξενίας Ενθυμούμενων και δώρισε του δουλου σου (όνομα πασχόντος) βοηθειαν σωματική, ψυχική, Οπως δε διέλυσας τας κατα της Αγιας σου Ξενίας μαγείας του ασεβους επάρχου ούτως Δέσποτα Κύριε εξαφάνισον και εκ των δούλων σου (όνομα πασχόντος) πασαν γοητείαν ή μαγγανείαν, πασαν φαρμακείαν, πασαν αστρομαντείαν ή σεληνομαντεία, πάσαν μαγείαν, πάσαν βασκανίαν γενομένη εις οιονδήποτε τοπο, εις παν εμψυχον ή άψυχον ή εις την γην ή υποκάτω του εδάφους ή εις τα ύδατα των ποταμών, των λιμνών των φρεατίων ή των θαλασσων. Και όπως ο άνεμος παρασύρει το χώμα απο το πρόσωπο της γης κατα τον ίδιο τρόπο ας λυθούν τα εργα της μαγείας και κάθε άλλης δαιμονικής συνεργείας και ας απομακρυνθουν απο του δουλου σου (όνομα πασχόντος) μίλια 65. Ή όπου και αν βρίσκονται τα της μαγείας σου έργα και με οποιοδήποτε σημείο ή όργανο ή ύλη είναι κατασκευασμένα ή με οποιοδήποτε αριθμό ηριθμισαν ή αστερισμό κατονομάσθησαν και είτε μέρα είτε νύχτα ή εις το φως ή εις το σκότος εμνημονεύθησαν τα της μαγείας έργα υπο των πονηρων και φθονερων ανθρώπων ας διαλυθουν, ας εξαφανιστούν απο του δουλου σου (όνομα πασχόντος) και ας επιστραφουν εν τω ονοματι σου το Αγιω Κυριε εις αυτους που τα εμελέτησαν και απέστειλαν ή εποιησαν αυτην ταύτην την στιγμή. Αμήν. Για να δοξαστεί το Πανάγιο όνομα Σου, του Πατρός και του Υιού και του Aγίου Πνεύματος, της Μητέρας Πλατυτέρας των ουρανών και της Αγιας σου Ξενίας της εκ Καλαμων.

᾿Αμήν.

Πηγή : http://pater-ioannis.blogspot.gr/2014/02/a.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments