“Έρχεται ώρα καί νῦν έστί”

06/20/2024

Συμβαίνουν γεγονότα στήν όλη μας ζωή , πότε περισσότερο, πότε λιγότερο δύσκολα, πότε βαρύτερα, πότε έλαφρότερα, τά όποία είναι πρόγνωση τῶν έσχάτων.

Άπό τό ένα μέρος, όπως καί νά έχει τό πράγμα, ό Κύριος θά έρθει. Δέν μᾶς λέει πότε Εκείνος ξέρει καί δέν θέλει νά τό ξέρουμε έμείς. Καί όταν δέν ψάχνουμε νά βρούμε πότε θά έρθει, τότε ώφελούμαστε, τότε πορευόμαστε σωστά, άλλιώς κάτι δέν πάει καλά.Άπό τό άλλο μέρος, ό Κύριος είπε: “Έρχεται ώρα καί νῦν έστί”.

Αύτό είναι τό μυστικό τῆς χριστιανικῆς έποχής: Έρχεται ή ώρα, κάποτε όλα θά άποκαλυφθοῦν, θά φανερωθοῦν, έρχεται ή βασιλεία τοῦ Θεοῦ άλλά όμως καί ήρθε καί είναι έντός ήμῶν, άλλά καί συνεχῶς έρχεται. Καί είναι μέσα μας καί τή γευόμαστε, άλλά καί συνεχῶς έρχεται. Αύτά συνυφαίνονται.

Νά τό πιάσουμε αύτό τό πνεῦμα, νά πάρει σωστή στάση ή ψυχή μας καί νά ζούμε άνάλογα, γιά νά έχουμε έλπίδα σωτηρίας.

” Πνευματικά μηνύματα” τοῦ π. Συμεών Κραγιόπουλου

Η Χώρα αντιμετωπίζει λογοκρισία στα κοινωνικά δίκτυα. Αν θέλετε να βλέπετε τις δημοσιεύσεις ο μόνος ασφαλής τρόπος είναι η εγγραφή στο site. Είναι δωρεάν.

Πηγή: https://proskynitis.blogspot.com/2024/06/blog-post_299.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments