Ιερά Μονή Αγίων Αποστόλων στην Καπερναούµ

Η πόλη χτίστηκε από τον Ηρώδη Αντύπα το 20 π.Χ. προς τιμήν του αυτοκράτορα Τιβέριου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της η λίμνη. Βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίμνης Γενησαρέτ και είναι μια από της 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού. Σήμερα είναι μια καταπράσινη και πολύ αναπτυγμένη τουριστικά λουτρόπολη, με προνομιακό κλήμα. 

Περίφημη για της ιαματικές της πηγές, προσφέρει όλες της χαρές στους τουρίστες και τους προσκυνητές, όλο το χρόνο.

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά θέρετρα του Ισραήλ με δεκάδες σύγχρονα ξενοδοχεία και ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο κέντρα επεξεργασίας και εμπορίου πολυτίμων λίθων.

Από τις ακτές της ξεκινούν πολλά πλοιάρια γεμάτα με προσκυνητές και τουρίστες στους οποίους δίνετε η δυνατότητα να διασχίσουν τα νερά της εκεί όπου περπάτησε στα κύματα ο Κύριος, μια εμπειρία πρωτόγνωρη.Δίπλα στην πόλη και κοντά στη θάλασσα, βρίσκεται και η Ελληνορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων στον τόπο όπου οι Απόστολοι έβγαλαν τα δίχτυα γεμάτα ψάρια.Η παράδοση αναφέρει ότι χτίστηκε αρχικά μοναστήρι από την Αγία Ελένη το 326 μ.Χ. Το σημερινό μοναστήρι πήρε τη μορφή που έχει το 1978 και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγο της ανύψωσης των νερών της λίμνης εκείνης της περιόδου, μετά την κατασκευή του φράγματος στην έξοδο των νερών της λίμνης προς τον Ιορδάνη. 

Φυσικά όπως διαπιστώνει σήμερα ο επισκέπτης, η στάθμη των νερών της λίμνης έχει πέσει πάρα πολύ, λόγο της μεγάλης άντλησης για άρδευση και ύδρευση όλου σχεδόν του Ισραήλ και της μεγάλης ανομβρίας.

Κείμενα από Πτυχιακή Εργασία Ευαγγελιάδου Δέσποινας με θέμα «Προσκυνηματικός Τουρισμός»

Πηγή: http://koschristof.blogspot.com/p/blog-page_9370.html

Δυτικῶς τῆς Γαλιλαίας εἶναι ἐκτισμένη ἡ ἀρχαία Καπερναούμ. Φέρει καὶ τὸ ὄνομα Κφάρ-Τεχούμ, τὸ ὁποῖον σημαίνει «χωριὸν συνόρου».

Κατὰ τὴν Ρωμαϊκὴν ἐποχὴν ἡ Καπερναοὺμ ἦταν μεγάλον τελωνειακὸν κέντρον καὶ μεταξὺ τῶν κατοίκων της ἦσαν καὶ ἐπιφανεῖς τελῶναι. Κατὰ τὴν βυζαντινὴν ἐποχήν, (4ος-6ος αἰὼν) ἡ Καπερναοὺμ ἦτο ἀνεγνωρισμένη ὡς ἕν ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων χριστιανικῶν προσκυνηματικῶν κέντρων, διότι συνεδέετο στενῶς μὲ τὰ γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης. 

Μετὰ τὴν ἀραβικὴν κατάκτησιν τῆς Ἁγίας Γῆς ἡ Καπερναοὺμ ἤρχισε νὰ παρακμάζη καὶ τὸν 11ον αἰῶνα κατεστράφη ὑπὸ σεισμοῦ καὶ ἔκτοτε ἐνεκατελείφθη ὁριστικῶς. Σήμερον ἡ Καπερναοὺμ εὑρίσκεται ἐρειπωμένη βορείως τῆς παραλίας τῆς Γενησαρέτ. Ἀνατολικῶς τῆς ἀρχαίας πόλεως ὑπάρχει βυζαντινὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μὲ ἐξαιρετικὰς ἁγιογραφίας.

Εἶναι ἐκτισμένος εἰς τὸ σημεῖον, ὅπου ἐκατέβασαν τὸν Παραλυτικὸν ἀπὸ τὴν στέγην, ἐπάνω εἰς τὴν κλίνην του. Τοῦτον εἶδε ὁ Κύριος καὶ τὸν ἐθεράπευσε λέγων πρῶτον «τέκνον ἀφέωνται σοι αἱ ἁμαρτίαι σου» καὶ εἴτα «ἆρον τὸν κράβατόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου». 

Ὁ Κύριος εἶχε καταστήσει τὴν  Καπερναοὺμ τὸ κέντρον τῆς ἀποστολῆς του καὶ τῆς διδασκαλίας του. Λέγει σχετικῶς ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος: «καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ ἐλθὼν κατώκησεν εἰς Καπερναοὺμ τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλῶν καὶ Νεφθαλείμ»(Ματθ. Δ΄,13).  Ἀπό τὴν Καπερναοὺμ κατήγοντο πολλοὶ ἐκ τῶν Ἀποστόλων.

Ἐπίσης, ἐκεῖ ἐδιδάχθη διὰ πρώτην φορὰν τὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί εἰς τὰ περίχωρά της ἐξεφώνησε ὁ Κύριος τὴν περίφημον «Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία του». Εἰς τὰ περίχωρα τῆς περιφήμου πόλεως ἔκανε τὰ περισσότερα θαύματά του, ὅπως τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ δαιμονισμένου, τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ, τὸν ὁποῖον κατέβασαν ἀπὸ τὴν στέγην ἐπὶ τῆς κλίνης του ἐνώπιον τοῦ Ἰησοῦ, τῆς θεραπείας τῆς πεθερᾶς τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί τοῦ ὑπηρέτου τοῦ Ρωμαίου Ἑκατοντάρχου.

Εἰς τὴν Καπερναοὺμ ὁ Ἰησοῦς πολλάκις ἐπήγαινε εἰς τὴν Συναγωγὴν «κατὰ τὸ εἰωθός», ἐκτελῶν τὰ θρησκευτικὰ του καθήκοντα. Σήμερον σώζονται τὰ ἀναστηλωμένα ἐρείπια τῆς ἀρχαίας Συναγωγῆς καὶ ἡ οἰκία τῆς πεθερᾶς τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὅπου «ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ πυρετὸς εὐθέως καὶ διηκόνει αὐτοῖς» (Ματθ.  Η΄,15).

Πηγή:

http://holylandagioitopoi.blogspot.gr/2010/01/blog-post_7093.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments