Σύναξη πάντων των Βατοπαιδινών Αγίων. «Έαν το Αγιον Όρος είναι το Περιβόλι της Παναγίας, η μονή Βατοπαιδίου είναι ο θρόνος της»! 10/23 Ιουλίου

Ο μεγαλύτερος πλούτος του πανσέβαστου Αγίου Όρους είναι αναμφισβήτητα το πλήθος των αγίων του. Ο όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον ωραιότατο εγκωμιαστικό του λόγο προς αυτούς αναφέρει: «Άγιον Όρος θέλει να είναι τόπος αγιότητος· τόπος καθαρότητος· τόπος όπου απάτησαν τόσων αγίων πόδες. Τόπος, όστις έχει έζυμωμένα τα χώματα από τα αίματα, από τους ιδρώτας, και από τα δάκρυα εκατοντάδων και χιλιάδων οσίων πατέρων, εν ενί λόγω το Άγιον Όρος είναι τόπος αρετής και αγαθοεργίας».

Ο ωραίος αυτός τόπος απέβη εργαστήρι αρετής, καλλιέργειας, και τελειοποιήσεως πολλών ψυχών. Ορθά ειπώθηκε: «Τους μοναχούς τους κατοικούντας εν αυτώ τρέφουν πνευματικώς όχι τόσον η φυσική διαμόρφωσις και αι λοιπαι φυσικαι καλλοναί, αι οποίαι συμβάλλουν οπωσδήποτε εις την φυχικήν ειρήνην και ανάτασιν, όσον αι ιδιαίτεραι υποσχέσεις και ευλογίαι, αι οποίαι εδόθησαν εις αυτούς από την μητέρα του Θεού, την Κυρίαν Θεοτόκον.

Συμφώνως προς τας παραδόσεις, το Άγιον Όρος εδόθη εις αυτήν υπό του υιού της ως κλήρος». Αυτά αναφέρονται σε λόγο του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά του και Βατοπαιδινου, για τον όσιο Πέτρο τον Aθωνίτη τον 14ο αιώνα. Κατα τον βίο του οσίου Κοσμά του Ζωγραφίτου (+1323), κατα μία εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όταν επισκέφθηκε ως προσκυνητής την πανηγυρίζουσα μονή Βατοπαιδίου, «είδε μίαν γυναίκα υπηρετούσαν και επιμελουμένην της Εκκλησίας ομοίως και της τραπέζης του Μοναστηρίου· και μη γινώσκων ότι αυτη ήτο η Yπεραγία Θεοτόκος ελυπήθη πολύ, διότι δήθεν οι μοναχοί δέχονται και γυναίκας μέσα εις τα Μοναστήρια, όπερ είναι πράγμα κινδυνώδες. Αφού λοιπόν επέστρεψε πάλιν εις του Ζωγράφου, βλέπων αυτόν ο Ηγούμενος περίλυπον σφόδρα, τον ηρώτησεν την αιτίαν· ο δε όσιος είπεν εις αύτον τα άνωθι· τότε ο Ηγούμενος του λέγει: «Γίνωσκε τέκνον, ότι εκείνη η γυνή, την οποίαν είδες ήτο η Υπεραγία Θεοτόκος, η προστάτις του Μοναστηρίου εκείνου, και παντός του Όρους τούτου».

Ο δε άγιος Μάξιμος ο Γραικός και Βατοπαιδινός, τον 16ο αιώνα, αναφέρει την επίσκεψη της ίδιας της Θεοτόκου στη μονή Βατοπαιδίου: «Η Θεοτόκος τότε μετέβη μετά του Αποστόλου Ιωάννου εις το Άγιον Όρος επί πλοίου, αφού δε πρώτον προσωρμίσθησαν εις όν τόπον νυν εύρηται η μονή Ιβήρων, εκείθεν μετέβησαν πεζή ένθα σήμερον μεν υπάρχει η μονή του Βατοπεδίου …».

Οι βίοι των Βατοπαιδινών αγίων χαρακτηρίζονται από την έντονη θεοτοκοφιλία τους, ενώ η μονή χαρακτηρίζεται θεομητροφύλακτος και θεομητροσκέπαστος. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει άλλη μονή σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, που να συγκεντρώνει εντός των τειχών της επτά θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου. Δίκαια ο μακαριστός Γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης έλεγε (και μάλιστα μετά την εγκατάσταση της συνοδίας του Γέροντα Ιωσήφ): «Έαν το Αγιον Όρος είναι το Περιβόλι της Παναγίας, η μονή Βατοπαιδίου είναι ο θρόνος της»!

Υπάρχουν διάφορες παραδόσεις για το πότε πρωτοεμφανίσθηκαν μοναχοί στο Άγιον Όρος -πάντως πριν από τον 9ο αιώνα- καθώς και για την ίδρυση της μονής Βατοπαιδίου. Μία παράδοση, του 16ου αιώνα αναφέρει την ίδρυσή της από τον Μέγα Κωνσταντίνο, την καταστροφή της από τον Ιουλιανό τον Παραβάτη και την επανίδρυση της από τον Μέγα Θεοδόσιο, κατά τον 4ο αιώνα. Κατά τη διήγηση αυτή ο υιός του αύτοκράτορος Θεοδοσίου Αρκάδιος διασώθηκε από ναυάγιο και βρέθηκε σε βάτο παρά την μονή· «τη αντιλήφει της Θεομήτορος, ευρεθεις υπό τινας βάτους παρα την Μονήν, εξ ού γεγονότος απεδόθη αύτη η επωνυμία Βατοπαίδιον εκ του βάτος και παιδίον». Στη συνέχεια «από του 4ου έως των αρχών του 10ου αιώνος περίπου, αι παραδόσεις αναφέρουν την ύπαρξιν της Μονής ευημέρου και θαυμαστής ούτως, ώστε προεκάλεσε τους πειρατάς, οι οποίοι και κατέστρεφαν αυτήν». Σε πρόσφατη αρχαιολογική ανασκαφή γύρω από το Καθολικό της μονής βρέθηκαν θεμέλια παλαιοχριστιανικής βασιλικής.

Τον 10ο αιώνα, αρχίζει η τεκμηριωμένη ιστορία της μονής, όταν οι τρεις ευγενείς άρχοντες Άδριανουπολίτες, Νικόλαος, Αθανάσιος και Αντώνιος, στέλνονται από τον όσιο Αθανάσιο τον Άθωνίτη, τον κτίτορα της Μεγίστης Λαύρας, ο όποιος διατύπωσε και το τυπικό της, να επανιδρύσουν την κατεστραμένη μονή και να γίνουν οι όσιοι κτίτορές της. Το 985 υπογράφει ο πρώτος ηγούμενος της μονής Νικόλαος έγγραφό της. Το 1992 ανοίχθηκε ο τάφος των οσίων κτιτόρων και βρέθηκαν τα τίμια λείψανα τους στο Μεσονυκτικό του Καθολικού της μονής.

Σύντομα η άρετή των οσίων κτιτόρων σύναξε πλησίον τους πολλούς μοναχούς, άρκετοι των οποίων διακρίθηκαν στην αρετή και τη σοφία. Οι δέκα αιώνες της συνεχούς ιστορίας της μονής πρόσφεραν πολλές ψυχές ωραιοποιημένες στον ουρανό και όχι λίγες με το φωτοστέφανο της αγιότητος. Είναι μάλιστα γεγονός αδιαμφισβήτητο πώς «σ’ ένα μοναστήρι, όπως το Βατοπαίδι, με τόσο πλούσια ιστορία και πνευματική παράδοση, οι άγιοι πού έζησαν και έδρασαν σε αυτό δεν παρουσιάζουν μόνο μία ανάγλυφη εικόνα της ιστορίας του, αλλά και της πνευματικής ταυτότητάς τους».

Οι γνωστοί άγιοι της μονής είναι σήμερα πέραν των 66. Ασφαλώς υπάρχουν και άλλοι, άγνωστοι σε εμάς και γνωστοί στον Θεό, τα ονόματα των όποίων θα μας αποκαλυφθούν «εν τη εσχάτη ημέρα εκείνη». Η μελέτη των θαυμαστών βίων των αγίων αυτών, που έχουν άμεση η έμμεση σχέση με τη μονή του Βατοπαιδίου, επειδή εκοιμήθησαν σε αυτήν ή διήλθαν για λίγο ή περισσότερο από αυτή, θα μας φανερώσει, εκτός των άλλων πραγμάτων, και το εύρος της πνευματικής της ακτινοβολίας σε όλη τη διάρκεια της υπερχιλιετούς λαμπρής ιστορίας της.

Οι άγιοι της ιερας μονής Βατοπαιδίου την ανέδειξαν κυρίως σε ορθόδοξο προμαχώνα, κάστρο άπαρτο της Ορθοδοξίας, του ασκητισμού, της θεολογίας, της ομολογίας και του μαρτυρίου. Ανεδείχθη πράγματι δια των αγίων της η μεγάλη μονή σε σπουδαίο ησυχαστικό κέντρο, ανθενωτική μάνδρα, ακρόπολη διαφωτισμού, λαμπρό κοινόβιο του αγιότεκνου και αγιόστροφου, πολύτεκνου και καλλίτεκνου Αγίου Όρους. Δεν είναι διόλου μικρής σημασίας ότι οι ιερές μορφές, ως του μεγάλου πατρός της Εκκλησίας μας και έξοχου υπέρμαχου της ησυχαστικής παραδόσεως, του εξαίσιου θεολόγου των ακτίστων ενεργειών του Θεού και της κατά χάριν θεώσεως του ανθρώπου, του θεοφόρου Γρηγορίου του Παλαμά, μετέπειτα μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, και του πολύσοφου ιεραποστόλου αγίου Μαξίμου του Γραικού, του μαρτυρικού φωτιστή των Ρώσων, και τόσων άλλων, ανδρώθηκαν πνευματικά στο εξαίσιο αυτό μοναστήρι. Αξιοσημείωτο επίσης είναι κάτι που επιβεβαιώνει και τα παραπάνω, ότι «αντιπροσωπεία της Μονής είχε μετάσχει στη σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας παρά το πλευρό του αγίου Μάρκου του Ευγενικού, ο οποίος συνδεόταν στενά με το Βατοπαίδι και επιθυμούσε διακαώς να μονάσει σ’ αυτό».

Είναι γεγονός πως οι άγιοι της μονής μαζί με τα χαριτόβρυτα τίμια λείψανα των αγίων, τις πολλές θαυματουργές εικόνες της Θεοτόκου και την πανακήρατη Τιμία Ζώνη της, είναι ο μεγαλύτερος πλούτος της. Μόνη αυτή η «παραγωγή» της καταξιώνει την ύπαρξή της, αφού μια μονή είναι πρωτίστως εργαστήρι άρετής και χωνευτήρι αγιότητος. Οι άγιοι της μονής, κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή και σε όλη την τουρκοκρατία, έπαιξαν ρόλο στην ανάπτυξη της ιστορίας της και φανέρωσαν τον υψηλό βαθμό της πνευματικότητός της. Οι θεσπέσιοι βίοι τους, οι ψυχωφελείς διδαχές και τα μυρίπνοα έργα τους, οι εικόνες και τα χαριτόβρυτα λείψανά τους αποτελούν πηγή εμπνεύσεως, παρακίνηση για μίμηση των μακρών ασκητικών τους άγώνων, επίτευξη θείων στόχων, όχι μόνο της σημερινής, άνθούσης, φιλόθεης αδελφότητος, αλλά και των ευλαβών προσκυνητών και όλων των πιστών, αφού οι άγιοι της Ορθοδοξίας ανήκουν σε όλο το φιλάγιο πλήρωμα της Εκκλησίας και άποτελούν πλούτο και δόξα της.

Η Σύναξη των Βατοπαιδινών αγίων τιμάται πανηγυρικά κατ’ έτος στις 10 Ιουλίου (23 με το νέο ημερολόγιο) με αγρυπνία.

Θερμά, ειλικρινά και εγκάρδια ευχαριστούμε τον σεβαστό και αγαπητό Καθηγούμενο της Μεγίστης Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, πανοσιολογιώτατο αρχιμανδρίτη Εφραίμ, γνωστό για τη φιλόκαλη και φιλόσια πάντοτε διάθεση του, όπως και την καλή και πρόθυμη σε συνεργασία συνοδεία του, για την τιμητική ανάθεση στην ταπεινότητα μας της παρούσης συγγραφής, την οποία διήλθαμε με περισσή αγάπη, ως από ετών ασχολούμενοι με τα μυροβόλα συναξάρια των θεοφόρων αγίων του πανσέπτου Αγίου Όρους, πού όπως είπαμε από την αρχή ονομάσθηκε έτσι, για την αγιότητα των μοναχών του.

Είθε οι Βατοπαιδινοι άγιοι μετά της Υπεραγίας Θεοτόκου να πρεσβεύουν πάντοτε για όλους μας.

.

Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου,

Βατοπαιδινό Συναξάρι,

Εκδ. Ι.Μ.Μ.Βατοπαιδίου, σ. 15-23.

Πηγή: http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2012/07/1529-1023.html

βατοπαιδινό συναξάρι

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Αγάπιος Δοχειάρης Όσιος, σελ. 139

Αγάπιος Ιερομάρτυς, 245

Αγάπιος Κολιτσούς Όσιος, 235 
Αθανάσιος Γ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος, 223

Αθανάσιος Κουλακιώτης Νεομάρτυς, 249

Αθανάσιος Κτίτορας Όσιος, 25

Αθανάσιος Πάριος Άγιος, 305

Αμβρόσιος Ιερομάρτυς, 315

Αντώνιος Κτίτορας Όσιος, 25

Βαρνάβας Όσιος, 39

Γεννάδιος Δοχειάρης Όσιος, 135

Γεννάδιος Ηγούμενος Όσιος , 143 
Γεράσιμος Παλλάδας Πατριάρχης Αλεξανδρείας Άγιος, 237

Γερμανός Μαρούλης Άγιος, 91

Γεώργιος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος, 43

Γεώργιος της Τσερνίκας Άγιος, 285

Γρηγόριος ο Διδάσκαλος, 227 
Γρηγόριος Παλαμάς Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Άγιος, 109

Διονύσιος Οσιομάρτυς, 315

Ευδόκιμος Όσιος, 335

Ευθύμιος Οσιομάρτυς, 71

Θεοφάνης Μητροπολίτης Περιθεωρίου Άγιος , 129

Θεοφάνης Οσιομάρτυς, 215

Θεόφιλος Μυροβλύτης Άγιος, 185

Ιγνάτιος Μητροπολίτης Μαριουπόλεως Άγιος , 265

Ιωακείμ Παπουλάκης Όσιος, 345

Ιωάσαφ Μετεωρίτης Άγιος, 151

Ιωάσαφ Οσιομάρτυς, μαθητής Αγίου Νήφωνος, 181

Ιωσήφ Νέος Μητροπολίτης Τιμισοάρας Άγιος, 229

Κοσμάς Αιτωλός Ιερομάρτυς, 255

Κοσμάς Πρώτος Οσιομάρτυς, 77

Κύριλλος ο Νέος ο εν Πάρω, 321

Μακάριος Μακρής Άγιος, 157

Μακάριος Νοταράς Άγιος, 271

Μακάριος Οσιομάρτυς, μαθητής Αγίου Νήφωνος, 167

Μακάριος Οσιομάρτυς, ο εν Κρήτη μαρτυρήσας, 315

Μάξιμος ο Γραικός Άγιος, 193

Νεόφυτος Ιερομάρτυς, 315

Νεόφυτος Προσμονάριος Παραμυθίας Όσιος, 149

Νήφων Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος , 171

Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος, 291

Νικόδημος Δοχειάρης Όσιος, 139

Νικόδημος Ησυχαστής Όσιος, 87

Νικόλαος Κτίτορας Όσιος, 25

Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Άγιος, 47

Σάββας Βηματάρης Όσιος, 33

Σάββας δια Χριστόν σαλός Όσιος, 97

Συμεών Μυροβλύτης Άγιος, 47

Σωφρόνιος Όσιος, 39

Φιλόθεος Κόκκινος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγιος, 123

ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ:

 1. Οσιομάρτυς Ευθύμιος και οι συν αυτώ δώδεκα Οσιομάρτυρες.
 2. Άγιος Μακάριος Μακρής.
 3. Άγιος Σάββας Αρχιεπίσκοπος Σερβίας.
 4. Άγιος Γεράσιμος Παλλάδας Πατριάρχης Αλεξανδρείας.
 5. Σύναξις θαυματουργού εικόνος Παναγίας της Παραμυθίας.
 6. Όσιος Νεόφυτος Προσμονάριος (εορτάζεται και στις 24.1.).
 7. Άγιος Μάξιμος ο Γραικός.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ:
 1. Άγιος Ιγνάτιος Μαριουπόλεως.
 2. Άγιος Συμεών ο Μυροβλύτης (τιμάται και στις 14.1.).
ΜΑΡΤΙΟΣ:
 1. Όσιος Αγάπιος της Κολιτσούς και των οι συν αυτώ τέσσερεις Όσιοι.
 2. Όσιος Ιωακείμ ο Παπουλάκης.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ:
 1. Άγιος Μακάριος Νοταράς.
 2. Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης.
ΜΑΪΟΣ:
 1. Άγιος Αθανάσιος Γ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως(εορτάζεται και στις 21.8.).
 2. Άγιος Θεοφάνης Περιθεωρίου.
10/23. Ανακομιδή λειψάνων Οσίου Ιωακείμ του Παπουλάκη (ή μετακομιδή στη Ι.Μ. Βατοπαιδίου εορτάζεται στις 11/24).
ΙΟΥΝΙΟΣ:
 1. Όσιοι Αγάπιος και Νικόδημος οι Δοχειάριοι.
 2. Οσιομάρτυς Θεοφάνης.
 3. Όσιος Σάββας ο δια Χριστόν σαλός (αναφέρεται ή μνήμη του στις 11.10.).
 4. Άγιος Γρηγόριος ο Διδάσκαλος.
 5. Ιερομάρτυρες Νεόφυτος και Αμβρόσιος και οσιομάρτυς Μακάριος.
 6. Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος.
ΙΟΥΛΙΟΣ:
 1. Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης.
 2. Σύναξις πάντων των Βατοπαιδινών Αγίων.
 3. Όσιος Νικόδημος ο Ησυχαστής.
 4. Όσιος Κύριλλος Νέος ο εν Πάρω.
12/25. Ανακομιδή λειψάνων Αγίου Μαξίμου του Γραικού.
 1. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
 2. Οσιομάρτυς Διονύσιος (εορτάζεται και στις 10.10.).
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:
 1. Άγιος Νήφων Β' Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
 2. Όσιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος.
 3. Ιερομάρτυς Αγάπιος, ο εκ Γαλάτιστας.
 4. Ιερομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:
 1. Νεομάρτυς Αθανάσιος Κουλακιώτης.
 2. Οσιομάρτυς Μακάριος, μαθητής του Αγίου Νήφωνος (εορτάζεται στις 15.9.).
 3. Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, μητροπολίτης Τιμισοάρας (εορτάζεται και στις 17.8.).
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ:
 1. Όσιος Ευδόκιμος.
 2. Οσιομάρτυς Διονύσιος (αναφέρεται ή μνήμη του στις 31.7.).
 3. Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος (τιμάται και την Ε΄ Κυριακή των Νηστειών).
 4. Όσιος Γερμανός ο Μαρούλης.
 5. Οσιομάρτυς Ιωάσαφ, μαθητής Αγίου Νήφωνος (εορτάζεται στις 25.10.).
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:
 1. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (τιμάται και την Β' Κυριακή τών Νηστειών).
 2. Όσιος Γεννάδιος Ηγούμενος (τιμάται και στις 20 Ιανουαρίου) .
 3. Όσιος Γεννάδιος Δοχειάρης (τιμάται και την Παρασκευή της Διακαινησίμου).
 4. Ανακομιδή λειψάνων Οσίου Κοσμά του Πρώτου.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:
 1. Όσιος Γεωργίου της Τσερνίκας.
 2. Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος.
 3. Όσιοι Αθανάσιος, Νικόλαος και Αντώνιος οι Κτίτορες.

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ:

Τρίτη της Διακαινησίμου: Σύναξις της θαυματουργού εικόνος Παναγίας Βηματαρίσσης και Οσίου Σάββα του Βηματάρη.

Παρασκευή της Διακαινησίμου: Σύναξις της θαυματουργού εικόνος Παναγίας Ελαιοβρυτίσσης και Οσίου Γενναδίου του Δοχειάρη.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

Αθανάσιος, Νικόλαος & Αντώνιος Όσιοι Κτίτορες (10ος-11ος αι.)

Σάββας Βηματάρης Όσιος (10ος αι.).

Βαρνάβας και Σωφρόνιος Όσιοι (10ος-11ος αι.)

Γεώργιος Θεσσαλονίκης Άγιος (11ος αι.).

Συμεών Μυροβλύτης Άγιος (†13.2.1199).

Σάββας Σέρβων Άγιος (†14.1.1236).

Ευθύμιος μετά Δώδεκα Οσιομαρτύρων (†1280).

Κοσμάς Πρώτος Οσιομάρτυς (†1280).

Νικόδημος Ησυχαστής Όσιος (†1322).

Γερμανός Μαρούλης Άγιος (†1336).

Σάββας δια Χριστόν σάλος Όσιος (†1349).

Γρηγόριος Παλαμάς Άγιος (†14.11.1359).

Φιλόθεος Κόκκινος Άγιος (†1379).

Θεοφάνης Περιθεωρίου Άγιος (14ος αι.).

Γεννάδιος Δοχειάρης Όσιος (14ος αι.).

Αγάπιος και Νικόδημος Όσιοι (14ος αι.).

Γεννάδιος Ηγούμενος Όσιος (14ος αι.).

Νεόφυτος Προσμονάριος Όσιος (14ος αι.).

Ιωάσαφ Μετεωρίτης Άγιος (†1422/23).

Μακάριος Μακρής Άγιος (†7.1.1431).

Μακάριος Οσιομάρτυς (†14.9.1507).

Νήφων Β’ Κωνσταντινουπόλεως Άγιος (†1508).

Ιωάσαφ Οσιομάρτυς (†26.10.1516).

Θεόφιλος Μυροβλύτης Άγιος (†1548).

Μάξιμος Γραικός Άγιος (†21.1.1556).

Θεοφάνης Οσιομάρτυς (†8.6.1588).

Αθανάσιος Γ΄ Κωνσταντινουπόλεως (†5.4.1654).

Ιωσήφ Νέος Άγιος (†15.8.1656).

Αγάπιος και οι μετ’ αυτού Τέσσερεις Όσιοι (17ος αι.).

 Γεράσιμος Παλλάδας Άγιος († 15.1.1714).

Αγάπιος Ιερομάρτυς (†18.8.1752).

Αθανάσιος Κουλακιώτης Νεομάρτυς (†8.9.1774).

Κοσμάς Αιτωλός Ιερομάρτυς (†24.8.1779).

Ιγνάτιος Μαριουπόλεως Άγιος (†3.2.1786).

Μακάριος Νοταράς Άγιος (†17.4.1805).

Γεώργιος της Τσερνίκας (†13.12.806)

Νικόδημος Αγιορείτης Άγιος (†14.7.1809).

Αθανάσιος Πάριος Άγιος (†24.6.1813).

Νεόφυτος Αμβρόσιος και Μακάριος Οσιομάρτυς (†23.6.1821).

Διονύσιος Οσιομάρτυς (Καθαρά Δευτέρα, † 13.2.1822).

Κύριλλος ο Νέος (†11.7.1833).

Γρηγόριος ο Διδάσκαλος (†22.6.1834).

Ευδόκιμος Όσιος (εύρεση λειψάνου 1840).

Ιωακείμ Παπουλάκης (†2.3.1868).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος…9

Εισαγωγή …15

Οι όσιοι Κτίτορες Αθανάσιος, Νικόλαος και Αντώνιος (10ς-11ος αι.)…25

Όσιος Σάββας ο Βηματάρης…33

Οι Όσιοι Βαρνάβας και Σωφρόνιος (10ς-11ος αι.) …39

Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης (11ος αι.)…43

Οι Όσιοι Σάββας (+1236) και Συμεών (†1199)….47

Οσιομάρτυς Ευθύμιος και οι δώδεκα Οσιομάρτυρες (†1280)…71

Οσιομάρτυς Κοσμάς ο Πρώτος (†1280) …77

Όσιος Νικόδημος ο Ησυχαστής (†1322)…87

Άγιος Γερμανός ο Μαρούλης (†1336) …91

Όσιος Σάββας ο δια Χριστόν σαλός (†1349) ….97

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (†1359) …109

Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος (†1379) …123

Άγιος Θεοφάνης Μητροπολίτης Περιθεωρίου (14ος αι.)…129

Όσιος Γεννάδιος Δοχειάρης (14ος αι.)…135

Οι Όσιοι Αγάπιος και Νικόδημος οι Δοχειάριοι (14ος αι.)…139

Όσιος Γεννάδιος ο Ηγούμενος (14ος αι.) …143

Όσιος Νεόφυτος ο Προσμονάριος (14ος αι.) …149

Άγιος Ιωάσαφ ο Μετεωρίτης (†1422/23) …151

Άγιος Μακάριος ο Μακρής (†1431) …157

Οσιομάρτυς Μακάριος (†1507) …167

Άγιος Νήφων ο Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (†1508) …171

Οσιομάρτυς Ιωάσαφ (†1516) …181

Άγιος Θεόφιλος ο Μυροβλύτης (†1548) …185

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός (†1556) …193

Όσιομάρτυς Θεοφάνης (†1588) …215

Άγιος Αθανάσιος ο F Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (†1654) …223

Άγιος Ιωσήφ ο Νέος (†1656) …229

Όσιος Αγάπιος από τη σκήτη της Κολιτσούς και μετ’ αυτού τέσσερεις Όσιοι …235

Άγιος Γεράσιμος ο Παλλάδας (†1714) …237

Ιερομάρτυς Αγάπιος (†1752) …245

Νεομάρτυς Αθανάσιος Κουλακιώτης (†1774) …249

Ιερομάρτυς Κοσμάς ο Αιτωλός (†1779) …255

Άγιος Ιγνάτιος Μαριουπόλεως (†1786) …265

Άγιος Μακάριος Νοταράς (†1805) …271

Όσιος Γεώργιος της Τσερνίκας (†1806) …285

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (†1809) …291

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος (†1813) …305

Οι οσιομάρτυρες Νεόφυτος, Αμβρόσιος και Μακάριος(†1821) και Διονύσιος (†1822)…315

Οσιομάρτυς Κύριλλος ο Νέος ο εν Πάρω (†1833) …321

Άγιος Γρηγόριος ο Διδάσκαλος (†1834) …327

Όσιος Ευδόκιμος (εύρεση λειψάνου 1840) …335

Όσιος Ιωακείμ ο Παπουλάκης (†1868) …345

Συντομογραφίες Υποσημειώσεων…354

Υποσημειώσεις…355

Πίνακας Κυρίων Ονομάτων …429

Βιβλιογραφία…451

Αλφαβητικός Πίνακας τών Αγίων …497

Μηνολόγιο …499

Χρονολογικός Πίνακας τών Αγίων…502

Έργα του ιδίου …504

Περιεχόμενα …507

Πηγή: http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2012/06/1384.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments