Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Μέγας Αρχιστράτηγος

Οι άγιοι Αγγελοι είναι νοερές φύσεις, πού δεν μπορεί κανένας από τους ανθρώπους να τίς δει. Εΐναι αεικίνητοι, ως καί ό νους του ανθρώπου, πού δεν μένει σε έναν τόπο, αλλά μεταφέρεται από τόπο σε τόπο. Εΐναι αυτεξούσιοι. Είναι ασώματοι. Είναι υπηρέτες του παντοδυνάμου Θεοΰ σε έργα δοξολογίας. Είναι φωτεινοί καί λαμπροί. Είναι αθάνατοι.

Ό Ταξιάρχης Μιχαήλ, ό «άρχων ό μέγας», όπως αποκαλείται στην Παλαιά Διαθήκη (Δαν. ιβ 1), ή «αρχιστράτηγος δυνάμεως Κυρίου (Ί. Ναυή ε’ 14), μαζί με τον Γαβριήλ είναι ό γνωστότερος στους πιστούς άγγελος, πρόθυμος πάντοτε να βοηθήσει καί να συντρέξει στις ανάγκες καί δυσκολίες του ανηφορικού μας δρόμου προς την Βασιλεία των Ουρανών.

Ή αποστολή του αυτή επισημαίνεται στον απόστολο Παύλο, πού στην προς Εβραίους επιστολή του χαρακτηρίζει τους “Αγγέλους «λειτουργικά πνεύματα είς διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» (Κεφ. α’ 14).

Όταν ο Εωσφόρος λόγω της υπερηφάνειας του εξεγέρθηκε κατά του Θεού, θέλησε να βάλει τον θρόνο του στον ουρανό και να γίνει όμοιος με το Θεό. Τον ακολούθησε ένα τάγμα Αγγέλων, το οποίο και αυτό αποσκίρτησε από το Θεό εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Τότε εξέπεσαν και διώχτηκαν από τον ουρανό μαζί με τον αρχηγό τους τον Διάβολο. Και έγιναν όλοι τους σκοτεινοί αντί φωτεινοί. Δαίμονες αντί Άγγελοι.

Τότε ο μέγας αυτός αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέποντας την ελεεινή έκπτωση των Αγγέλων, κατάλαβε την αιτία της πτώσης τους, και για αυτό με την υποταγή και την ταπείνωση την οποία έδειξε στο Δεσπότη Θεό, διεφύλαξε τόσον την δική του δόξα και λαμπρότητα, όσο και την δόξα των άλλων Αγγελικών ταγμάτων. Για την υποταγή του και την ταπείνωση αυτή, διορίστηκε από το Θεό Παντοκράτορα να είναι ο πρώτος των Αγγελικών τάξεων.

Κατά την περίοδο εκείνη ο αρχάγγελος Μιχαήλ συγκέντρωσε και ένωσε τις τάξεις των Αγγέλων, και φώναξε σ’ αυτούς το “Πρόσχωμεν. Ήτοι ας προσέξωμεν και ας εννοήσωμεν, τι έπαθον ούτοι οι εκπεσόντες δαίμονες διά την υπερηφανίαν τους, οίτινες προ ολίγου ήτον μαζί με ημάς Άγγελοι. Kαι ας στοχασθώμεν τι μεν είναι ο Θεός, τι δε είναι ο Άγγελος. O μεν γαρ Θεός, είναι Δεσπότης και Δημιουργός ημών των Aγγέλων. Hμείς δε οι Άγγελοι, είμεθα δούλοι και κτίσματα του Θεού”. Και έτσι ύμνησε και δόξασε τον Θεό Παντοκράτορα, αναφωνώντας εκείνον τον θείο και αγγελικό ύμνο με όλους τους Αγγέλους, «Άγιος, Άγιος, Άγιος Kύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης αυτού». Αυτή τη σύναξη των αγγέλων εορτάζουμε στις 8 Νοεμβρίου.

Στήν Παλαιά Διαθήκη έχουμε πλήθος εμφανίσεων του αρχιστρατήγου Μιχαήλ, όπως στην περιπλανώμενη “Αγαρ καί τον γιο της Ισμαήλ, για να τους παραμυθήσει, και στον Αβραάμ, όταν επρόκειτο να θυσιάσει τον γιο του Ισαάκ.

Έπειτα στον Λωτ, όταν τον λύτρωσε μαζί με την οικογένειά του από την καταστροφή των Σοδόμων. Μετά παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Ιακώβ, όταν τον λύτρωσε από τα φονικά χέρια του αδερφού του Hσαύ. Αυτός προπορεύονταν μπροστά από τους Ισραηλίτες όταν ελευθερώθηκαν από την σκλαβιά των Αιγυπτίων, με τη μορφή νεφέλης την ημέρα και φωτιάς τη νύχτα, τους έδειχνε το δρόμο προς τη γη της Επαγγελίας. Αυτός παρουσιάστηκε στον μάντη Bαλαάμ, όταν εκείνος ήθελε να καταραστεί τον Ισραηλιτικό λαό για να μη συνεχίσει το δρόμο προς τη Χαναάν. Αυτός παρουσιάστηκε και στον Ιησού του Nαυή απαντώντας του «Eγώ αρχιστράτηγος Kυρίου νυνί παραγέγονα».

Επίσης εμφανίστηκε στον Γεδεών, στον Μανωέ καί στην γυναίκα του, καταργώντας την στειρότητα της.

Αργότερα ό ίδιος Αρχάγγελος του εμήνυσε να συναντήσει τους ανθρώπους του βασιλέως καί να τους μεταφέρει εντολές του Θεοΰ. Αλλού βρίσκουμε πάλι τον αρχιστράτηγο Μιχαήλ να κατακόπτει εκατό χιλιάδες Άσσυρίους, να διαφυλάττει τους «Τρεις Παίδας» από την «κάμινον του πυρός την φλεγομένην» καί τον προφήτη Δανιήλ στον λάκκο των λεόντων επίσης με θαυμαστό τρόπο, για να θρέψει τον τελευταίο μέσα στον λάκκο, μετέφερε στην Βαβυλώνα τον προφήτη “Αββακούμ.

Καθώς περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη, εμφανίσθηκε στον Κορνήλιο κατά την ώρα της προσευχής του καί του είπε να καλέσει τον Πέτρο, για να τον βαπτίσει. Τον απόστολο Πέτρο, πού επρόκειτο να σκοτώσει ό Ηρώδης για χάρη των Ιουδαίων, ελευθέρωσε από την φυλακή, ενώ τον ίδιο τον Ηρώδη, πού ύπερηφανεύθηκε, τιμώρησε με θάνατο. Στόν απόστολο Παύλο εμφανίσθηκε, όταν κινδύνευε το πλοίο, καί του είπε να μη φοβάται. Επίσης ό ίδιος ό Ταξιάρχης έτάραττε το νερό στην Προβατική κολυμβήθρα καί θεραπεύονταν κατ’ έτος οί ασθενείς. Αυτόν, τέλος, είδε ό Θεολόγος Ιωάννης στην Αποκάλυψη καί σύμφωνα με αυτήν μέλει να φονεύσει τον Αντίχριστο κατά την συντέλεια του κόσμου.

Στήν εκκλησιαστική ιστορία μέχρι τίς ημέρες μας δεν ήταν λίγες οί φορές πού ό Μιχαήλ επισκέφθηκε τον κόσμο. Βοήθησε τον Μέγα Κωνσταντίνο να κατατροπώσει τους εχθρούς, γι’ αυτό καί κατά προτροπή του ό άγιος Βασιλεύς έκτισε ναό του Ταξιάρχη Μιχαήλ στο Σωσθένειο. Έσωσε με τρόπο θαυμαστό την Κωνσταντινούπολη από τον κίνδυνο των Άβάρων, των Περσών καί των Άγαρηνών επίσης την πόλη Άκολία παρά την Μαύρη θάλασσα από τους Σαρακηνούς.

Γνωστό είναι και το θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ στους Κολοσσούς της Φρυγίας. Στην περιοχή των Κολοσσών είχε αναβλύσει πηγή με αγιασμένο νερό που θεράπευε κάθε αρρώστια. Εκεί χτίστηκε ναός στο όνομα του Αρχάγγελου Μιχαήλ.  Οι ειδωλολάτρες στράφηκαν εναντίον του ιερέα του ναού, τον οποίο όμως προστάτευσε ο Αρχάγγελος και σώθηκε. Οι ειδωλολάτρες δοκίμασαν τότε να εκτρέψουν το ρου ενός ποταμού για να πνίξουν τον ιερέα και να καταστρέψουν το ναό. Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ επενέβη και με τη ρομφαία του έσκισε στα δυο τη γη και τα νερά χωνεύθηκαν μέσα. Έως σήμερα τα νερά των ποταμών χωνεύονται, γι’ αυτό και το μέρος ονομάστηκε Χώναι.

Ό αρχάγγελος Μιχαήλ δεν παύει καί στίς ημέρες μας της αποστασίας καί άκρας ανομίας να παρουσιάζεται σε καθαρούς καί άξιους ανθρώπους, πού βιώνουν το Ευαγγέλιο καί αγωνίζονται για την τελειότητα καί την θέωση. 

Αυτά και άλλα πολλά ιστορούνται για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στις θεόπνευστες Γραφές. Για αυτό και μείς τον προβάλλουμε ως προστάτη και φύλακα της ζωής μας.

Επιμέλεια κειμένου Χώρα Του Αχωρήτου

Πηγές:

http://orthodoxigynaika.blogspot.gr/2010/11/blog-post.html, του Δρος Χαραλάμπους Μ.Μπούσια, ΄Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

http://users.sch.gr/aiasgr/Aggeloi/Arxaggeloi/Arxaggelos_Mixahl.htm

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments