Πως να ωφελούνται περισσότερο από το ευχέλαιο οι Χριστιανοί

Πως να ωφελούνται περισσότερο από το ευχέλαιο οι Χριστιανοί. Από το βιβλίο για τον παπά Γιάννη από το Νεοχώρι Σιντικής Σερρών, «Πατήρ Ιωάννης Καλαΐδης» (1925-2009).

ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

Ο Παππούλης συνιστούσε σε πολλούς με μεγάλα προβλήματα που τον επισκέπτονταν, να πάρουν ιερέα και να κάνουν ευχέλαιο. Και τους έδινε και την ευχή αυτή του ευχελαίου και τους προέτρεπε μετά από το ευχέλαιο να την εφαρμόσουν, κι όλα θα πάνε καλά.

Πραγματικά, σύμφωνα με συγκλονιστικές μαρτυρίες ασθενών έγιναν πολλές θεραπείες ακόμη και ασθενών με ανίατες ασθένειες (καρκίνος, λευχαιμία κ.α.).

Η ΕΥΧΗ

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα
πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και
καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς [3 φορές]

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών. Δέσποτα, συγχώρησον
τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψαι και ίασαι τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου.

Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Στο σημείο αυτό λέμε:

ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ – Αμήν (και πίνουμε μια γουλιά από το λαδάκι).

ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ – Αμήν (πίνουμε δεύτερη φορά).

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ – Αμήν (πίνουμε τρίτη φορά).

Λέμε το όνομα, ή τα ονόματα, προς ίαση.

Εις ίασιν ψυχής και σώματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσει
και αγνοία, Ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ ο Θεός συγχώρησον τους δούλους σου.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ (λέμε το όνομα ή τα ονόματα)

Σταυρώνουμε (βουτάμε τρεις μπατονέτες) με το λάδι του ευχελαίου το μέτωπο, τα χέρια, το
στήθος, τα πόδια, την πλάτη, και το σημείο που πάσχει.

Εις ίασιν ψυχής και σώματος,, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσει
και αγνοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ ο Θεός συγχώρησον τους δούλους σου.

ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ.

Σημείωση: Το λάδι στο οποίο βουτάμε τις μπατονέτες και σταυρώνουμε το σώμα να
φροντίσουμε να το ξεχωρίσουμε από αυτό που πίνουμε. Μπορεί επίσης εξαρχής να
τοποθετήσουμε δύο ποτηράκια, το ένα να πίνουμε και στο άλλο να βουτάμε τις μπατονέτες.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου. Ελθέτω η βασιλεία σου.
Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος
ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών.
Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

    Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν οὐρανοῦ και γῆς, ὁρατῶν 
τε πάντων καί ἀοράτων.  
    Και  εἰς  ἕνα  Κύριον  Ἰησοῦν  Χριστόν,  τόν  Υἱόν  τοῦ  Θεοῦ,  τόν  μονογενῆ,  τόν  ἐκ  τοῦ 
Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ 
ἀληθινοῦ,  γεννηθέντα,  οὐ  ποιηθέντα,  ὀμοούσιον  τῷ  Πατρί,  δι’  οὗ  τά  πάντα  ἐγένετο.
Τόν  δι’  ἡμᾶς  τούς  ἀνθρώπους  καί  διά  τήν  ἡμετέραν  σωτηρίαν  κατελθόντα  ἐκ  τῶν 
οὐρανῶν  καί  σαρκωθέντα  ἐκ  Πνεύματος  Ἁγίου  καί  Μαρίας  τῆς  Παρθένου  καί 
ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί 
ταφέντα. Καί ἀναστάντα  τῇ  τρίτῃ ἡμέρᾳ, κατά  τάς  Γραφάς. Καί ἀνελθόντα  εἰς  τούς 
οὐρανούς,  καί  καθεζόμενον  ἐκ  δεξιῶν  τοῦ Πατρός.  Καί πάλιν  ἐρχόμενον μετά  δόξης 
κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὐ τῆς Βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.  
     Καί  εἰς  τό  Πνεῦμα  τό  Ἅγιον,  τό  Κύριον,  τό  Ζωοποιόν,  τό  ἐκ  τοῦ  Πατρός 
ἐκπορευόμενον,  τό  σύν  Πατρί  και  Υἱῷ  συμπροσκυνούμενον  καί  συνδοξαζόμενον,  τό 
λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν.
     Εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν, καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα 
εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.  (3φορές, όλο το πιστεύω…)

Ύστερα λέμε τρεις φορές τον Ψαλμό Ν’ (50):
Ελέησον με, ο Θεός, κατά το μέγα έλεός σου, και κατά το πλήθος των οικτιρμών σου
εξάλειψον το ανόμημά μου.
Επί πλείον πλύνον με από της ανομοίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με.
Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω, και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός.
Σοι μόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου εποίησα όπως αν δικαιωθής εν τοις λόγοις
σου και νικήσης εν τω κρίνεσθαί σε.
Ιδου γαρ εν ανομίαις συνελήφθην, και εν αμαρτίαις εκίσσησέ με η μήτηρ μου.
Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσας μοι.
Ραντιείς με υσσώπω και καθαρισθήσομαι πλυνείς με και υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι.
Ακουτιείς μοι αγαλλίασιν και ευφροσύνην, αγαλλιάσοντάι οστέα τεταπεινωμένα.
Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου
εξάλειψον.
Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, ο Θεός, και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν τοις εγκάτοις μου.
Μη απορρίψης με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλης απ’
εμού.
Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με.
Διδάξω ανόμους τας οδούς σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι.
Ρύσαι με εξ αιμάτων, ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλλιάσεται η γλώσσα μου την
δικαιοσύνην σου.
Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις, και το στόμα μου αναγγελεί την αίνεσίν σου.
Ότι ει ηθέλησας θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκήσεις. Θυσία τω Θεώ πνεύμα
συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμέvην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει.
Αγάθυνον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ.
Τότε ευδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανοίσουσιν επί το
θυσιαστήριον σου μόσχους. (τρις)

Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Αποστόλων η δωδεκάς, οι Άγιοι

Πάντες, Άγιε Νικόλαε, Άγιε Σάββα, Άγιε Εφραίμ, Άγιε Δημήτριε, Άγιε Ραφαήλ, και Αγία Ειρήνη
μετά της Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν εις το σωθήναι ημάς. (Εάν θέλουμε μνημονεύουμε και
άλλους Αγίους).

Και πάλι: Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί…

Και ξανά πάλι: Πάσαι των Αγγέλων αι στρατιαί…

Εις ίασιν ψυχής και σώματος, εις άφεσιν αμαρτιών, εν λόγω ή έργω ή διανοία, εν γνώσει
και αγνοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, Χριστέ ο Θεός συγχώρησον τους δούλους σου.
ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΚΟΡΠΑ. (Λέμε το όνομα ή τα ονόματα).
Δι’ ευχών των αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ Ο Θεός ημών, ελέησον και
σώσον ημάς. Αμήν.

Το ευχέλαιο κρατάει 40 ημέρες. Εάν υπάρχει αλάδωτη νηστεία τις ημέρες εκείνες καθώς και τις ημέρες Τετάρτη και Παρασκευή, ο ασθενής (μπορεί ανάλογα με την περίπτωσή του) να μην πίνει λάδι. Συμπληρώνει τον αριθμό των 40 ημερών από τις επόμενες μέρες. Δηλαδή όχι λιγότερο από 40 ημέρες, περισσότερες ναι.

Πηγή: https://www.imdleo.gr/diaf/files/health/09/kalaidis2.pdf

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments