«Γέροντα, όταν προσεύχομαι ζητώ οπό τον Κύριο και λαμβάνω πληροφορία μέσα μου»

Ἕνας ἀδελφός, ἐκστατικός ἀπό τήν ἀκριβῆ ἀπάντησιν πού τοῦ ἔδωσε στό πρόβλημά του, τόν ρωτᾶ:

-Μά πῶς Γέροντα, λαμβάνεις πληροφορία μέ τόσην ἀκρίβειαν;

Αὐτό δέν εἶναι γιά τόν καθένα. Εἶναι δυσδιάκριτο νά καταλάβης ἄν ἡ ἀπάντησις εἶναι ἀπό τόν Θεόν. Ὅμως μέ τήν πύρινη φλόγα τῆς προσευχῆς μπορεῖ ὁ μοναχός νά σταθῆ ὅπως ὁ Μωϋσῆς καί νά διαλεχθῆ μέ τόν Δημιουργόν του. Γι᾿ αὐτό φροντῖστε ὅσο μπορεῖτε νά ἀποκτήσετε αὐτήν τήν φλόγα.

Ἄλλος ἀδελφός τοῦ ἀνέφερε:

-Γέροντα, ὅταν προσεύχομαι γιά κάποιο ζήτημα, ζητῶ ἀπό τόν Κύριον καί λαμβάνω πληροφορία μέσα μου.

Παρ᾿ ὅλον ὅτι ὁ ἀδελφός ἐκεῖνος ἦταν πράγματι ἀγωνιστής, ἐντούτοις ὁ Γέροντας τοῦ ἔδωσε τήν ἑξῆς ἀπάντησιν:

-Ἔχεις ἀκόμα πάθη;

-Ναί, Γέροντα, ἔχω.

-Λοιπόν, μέχρι πού μέσα μας βασιλεύουν τά πάθη, ὁ σπόρος εἶναι ἀνακατεμένος. Ἐκεῖ πού νομίζεις ὅτι φύτεψες σιτάρι, ξαφνικά βλαστάνουν ζιζάνια. Ἐγώ σοῦ συνιστῶ νά παρακαλᾶς τόν Κύριο, ἀλλά γιά πληροφορίες δέν εἶσαι ἀκόμα.

Ὁ Γέροντας κατάλαβε ὅτι ὁ ἀδελφός αὐτός κλεβόταν ἀπό τά δεξιά, δηλαδή ἀπό ὑπερηφάνεια. Μάλιστα ἔφυγε ἀπό τόν Γέροντα, ὅπως ἔλεγε, ὄχι ἱκανοποιημένος ἀλλά καί ἀμετάπειστος.

Ἀρκετές φορές, ξαναζήτησε ὁ ἴδιος πληροφορία στήν προσευχή γιά διάφορες ἀπορίες καί εἶχε ἀπάντησιν, ἔλεγε, θετική. Μιά φορά ὅμως, ὑποσχέθηκε σέ κάποιον νά τοῦ δώση τήν ἀπάντησιν πού χρειαζόταν σ᾿ ἕνα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κατόπιν προσευχῆς πολλῆς, τοῦ ἀπαντᾶ ὅτι ἔλαβε πληροφορία ἀπό τόν Θεό, ὅτι αὐτό εἶναι τό θέλημα του….

Φεύγει ὁ ἄλλος χαρούμενος κι ἐνθουσιασμένος γιά νά ἐπιστρέψη σέ λίγες μέρες στενοχωρημένος καί ἀγανακτισμένος ν᾿ ἀναγγείλη, ὅτι βγῆκε ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀποτέλεσμα μέ τίς ἀνάλογες δυσμενεῖς συνέπειες.

Ἐκ τοῦ γεγονότος αὐτοῦ, ταπεινώθηκε ὁ ἀδελφός αὐτός· τό ἐξομολογήθηκε στόν Γέροντα, μέ τήν διαβεβαίωσιν, ὅτι δέν θά ξαναεπιχειρήση νά ζητήση πληροφορίες, στήν προσευχή.

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης

Ἰωσήφ Μ.Δ.

Ἀπό τό βιβλίο: “Ὁ ἁπλοϊκός ἡγούμενος καί διδάσκαλος τῆς νοερᾶς προσευχῆς”

Ἐκτύπωση, Βιβλιοδεσία: ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «ΜΕΛΙΣΣΑ» Κεντρική Διάθεση: Βιβλιοπωλεῖον «ΛΥΔΙΑ» Καμβουνίων 1, ΘΕΣ ΝΙΚΗ τηλ. 2310237-412

Πηγή: https://www.hristospanagia.gr/%CE%BC%CE%AD-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CF%86%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B1/

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments