Προσευχή προς τους Αγίους Αρχαγγέλους

Αναρχε Λόγε, ιεραίς δεήσεσι, των Χερουβείμ Σεραφείμ, Εξουσιών Θρόνων, και θείων Δυνάμεων, Αγγέλων Αρχαγγέλων τε, Αρχών Κυριοτήτων, τα σα ελέη τα πλούσια, δώρησαι ημίν ως φιλάνθρωπος.

Εκ των σκανδάλων του εχθρού, ω Σεραφείμ ρύσασθέ με, Εξουσίαι Χερουβείμ ικετεύω, Κυριότητες, Αρχαί και Θρόνοι και Αρχάγγελοι, συν τοις Αγγέλοις πάσι, τον Λυτρωτήν ικετεύσατε.

Νοεραί σε Δυνάμεις, νυν καθικετεύουσιν εύσπλαχνε Κύριε, Εξουσίαι Θρόνοι, Σεραφείμ Κυριότητες Αγγελοι, συν τοις Αρχαγγέλοις και ταις Αρχαίς·

Ίλεως έσο τω λαώ σου, και σώσον ως εύσπλαγχος.

Ρυσθήναι με της εκεί, αποκειμένης κολάσεως, δεήθητε Χερουβείμ, Θρόνοι Κυριότητες, Αγγελοι Αρχάγγελοι, Αρχαί και Δυνάμεις, τον Δεσπότην πάσης κτίσεως.

Φωτός φώτα δεύτερα, του πρώτου όντες, άγιοι Αγγελοι, εν μεθέξει αυλω και πανολβίω καταφαιδρύνεσθε· όθεν κραυγάζω· Τον νουν μου φωτίσατε, εσκοτισμένον αεί βίου τοις πάθεσιν.

Ως θείαι Εξουσίαι και Χερουβείμ, Σεραφείμ, Κυριότητες, Αγγελοι, Θρόνοι, Αρχαί πάσαι και Δυνάμεις πανευκλεείς, και ιεροί Αρχάγγελοι, δέησιν ποιείτε προς τον Θεόν, καλώς ημάς βιώσαι, τυχείν τε σωτηρίας, και των δεινών απολυτρώσασθαι.

Αρχάγγελοι, Αγγελοι, Αρχαί, Θρόνοι, Κυριότητες, τα Εξαπτέρυγα Σεραφείμ, και Πολυόμματα Χερουβείμ, τα θεία της σοφίας όργανα, Δυνάμεις, Εξουσίαι θειότατοι, Χριστώ πρεσβεύσατε δωρηθήναι, ταις ψυχαίς ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος.

Πάσαι αι ουράνιαι δυνάμεις των αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, πρεσβεύσατε υπέρ ημών των αμαρτωλών.

Απολυτίκιον Αγίου Αρχαγγέλου (επομένως και του Αρχαγγέλου Ραφαήλ)

Των ουρανίων στρατιών Αρχιστράτηγε, δυσωπούμεν σε, ημείς οι ανάξιοι, ίνα ταις σαις δεήσεσι τειχίσης ημάς, σκέπη των πτερύγων της αύλου σου δόξης, φρουρών ημάς προσπίπτοντας, εκτενώς και βοώντας. Εκ των κινδύνων λύτρωσε ημάς, ως Ταξιάρχης των άνω Δυνάμεων.

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments