Γιατί εννέα ημέρας από της Αναλήψεως κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο;

Κατά την γνώμη πολλών Πατέρων εκαστον Αγγελικό τάγμα κάθε μέρα προσήρχετο και προσκυνούσε την θεωθείσαν σάρκα του Χριστού.

Όταν τελείωσαν οι εννέα μέρες και προσκύνησαν και τα εννέα Αγγελικά τάγματα, την δεκάτη ήλθε το Αγιον Πνεύμα.

Ό θειος Χρυσόστομος (Λόγος β’ εις την Πεντηκοστή) λέγει το αίτιον, δια το όποιον το Πνεύμα το Αγιον δεν κατέβη παρευθύς.

Kαι ή αίτια είναι αύτη: Δια να μείνουν οι Μαθηταί ολίγον χρόνο ορφανοί («ουκ αφήσω υμάς ορφανούς» και τότε να κατανοήσουν ποσόν μεγάλην χάριν και δύναμιν εδιδεν εις αυτούς ή παρουσία του Χριστού.

Να έλθουν, ακόμη, εις αίσθησιν των παρελθόντων αγαθών και μετά μεγαλυτέρας προθυμίας να υποδεχθούν την δωρεάν του Παρακλήτου.

Πηγή: http://apantaortodoxias.blogspot.com/2010/05/3_14.html

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments