Προσευχή στον Άγιο Στυλιανό για την υγεία των παιδιών

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ η απειροαγάπη και ανεξάντλητος χαρά των  έως εγκάτων του Άδου θλιβομένων τέκνων σου.

Το έαρ το ευφρόσυνον επί τους χειμαζομένους εν στεναχωρία και λύπη, δια μεσιτείας της Κεχαριτωμένης και γλυκυτάτης σου Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πρεσβείαις του Οσίου Πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος και πάντων σου των Αγίων, εισάκουσον ημών δεομένων Σου  και  ελέησον το παιδίον τούτο…(όνομα) και ίασαι αυτό από πάσης ασθενείας, αλγηδόνος και ταλαιπωρίας.

Δος αυτώ ολοκληρίαν ψυχής και σώματος, ευρωστίαν, θεραπείαν, σθένος και απαλλαγήν πάντων των παρενοχλούντων και λύτρωσαι τους Γονείς και οικείους αυτού από της ενεστώσας ανάγκης, ίνα μεταλαβόντες  της σης χαριτοβρύτου αγάπης και μη επίχαρμα γενόμενοι των δαιμόνων, το «Χαίρε» τη Πανάγνω Μητρί Σου βοήσωμεν, ευχαριστούντες  χαρμοσύνως και διαπαντός το Πανάγιον Σου όνομα συν τω Πατρί και Τω Αγίω Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των  αιώνων.

Αμήν  

π. Διονύσιος Ταμπάκης

Πηγή: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σελίδα μας

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments