Άγιος Διονύσιος του Ολύμπου: «Έχετε αγάπην, υπομονήν και ταπείνωσιν»

«Έχετε αγάπην, υπομονήν και ταπείνωσιν, τέκνα μου, την ξενητείαν ασπάσασθε, την σιωπήν, την προσευχήν και τας νηστείας τας οποίας οι Άγιοι Πατέρες, μας παρέδωκαν, αγογγύστως φυλάττετε.

Έχετε κατά Θεόν αγάπη προς αλλήλους, και εάν ούτω πολιτευθήτε, αξιώνεστε της Βασιλείας των ουρανών να συνευφραίνεσθε πάντοτε με τον Δεσπότην Χριστόν και τους Αγίους άπαντας».

«Εξομολογείσθε συχνάκις τους λογισμούς σας, διά να μη εμφωλεύουν εις τας ψυχάς σας οι δαίμονες».

«Ας κάμουν όλοι εργόχειρον, έκαστος ό,τι γνωρίζει και δύναται. Όστις δύναται και δεν εργάζεται, ας μη τρώγει, κατά τον μέγαν Απόστολον».

«Μη είναι τις από σας ανυπότακτος και ιδιόρρυθμος ή μάλλον ειπείν δαιμονόρρυθμος, ότι αυτό είναι από όλα τα αμαρτήματα το χειρότερον, ότι όποιος κοινοβιάτης έχει αργύρια ή και ιμάτια από τους άλλους περισσότερα, δεν αξιώνεται της ουρανίου αγαλλιάσεως. Εάν δε ευρεθή τις τοιούτος, ας τον διώκουν από το Μοναστήριον ως ψωραλέον πρόβατον, διά να μη μολυνθώσιν από την λύμην αυτού τα επίλοιπα».

Άγιος Διονύσιος του Ολύμπου. Εορτάζει (23/1).

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments