Προσευχή για τον κορωνοϊό

Δέσποτα παντοκράτορ, ο αντιλήπτωρ και Σωτήρ τού κόσμου, ο ιατρός και βοηθός τών πασχόντων, λυτρωτής τε και Σωτήρ τών νοσούντων˙ ο τας σωματικάς και ψυχικάς θλίψεις τών ανθρώπων θεραπεύων˙ ο νικητής τού θανάτου˙ αιτούµεθά Σου, ο Θεός ηµών, καθάρισον και απάλλαξον ημάς από πάσης νόσου και από παντός µολυσµού σαρκός και πνεύµατος.

Κύριε, μη εγκαταλίπης ημάς. Την ιατρικήν Σου δύναµιν ουρανόθεν εξαπόστειλον. Πάσαν λανθάνουσαν ασθένειαν αποδίωξον. Βοήθησον ημίν εις καιρόν λοιμού, και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Παύσον την ενεστώσαν μάστιγα, υπομονήν δε εν τω καιρώ τούτω δος ημίν, Κύριε. Ανάστησον ημάς. Γενού ιατρός πάντων ημών˙ εξέγειρον ημάς από κλίνης οδυνηράς και από στρωµνής κακώσεως.

Πρόσδεξαι τας ικεσίας τών ιατρών, τών νοσηλευτών και πάντων τών διακονούντων και παρεχομένων τοις ασθενούσι φροντίδα, περίθαλψιν και κουφισμόν εν τοις χώροις τής Υγείας. Ενίσχυσον αυτούς δια τής φιλανθρωπίας Σου και στερέωσον αυτούς εν τη δυνάμει Σου.

Ανάπαυσον εν τόπω αναψύξεως τους υπό τής επαράτου λοιμικής νόσου φθορά υποκύψαντας κεκοιμημένους δούλους Σου και αδελφούς ημών, αποκατάστησον δε ημάς, τους περιλειπομένους, υγιείς και τεθεραπευμένους εν τη αγία Σου Εκκλησία, εις προσκύνησιν και δόξαν τού αγίου Σου ονόματος.

Σον γαρ εστι το ελεείν και σώζειν ηµάς, ο Θεός ηµών, και Σοι την δόξαν αναπέµποµεν, τω Πατρί, και τω Υιώ, και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

“Ν”: Η εικόνα μας στάλθηκε από αγαπητό αδελφό & μας συγκίνησε. Δε γνωρίζουμε πού βρίσκεται ή ποιος την έχει αγιογραφήσει. Παραπέμπει τη σκέψη μας στην ανάρτηση Η Παναγία νοσηλεύτρια τραυματιών σε στρατιωτικό νοσοκομείο στην Κριμαία (1853-1856), καθώς και στην εμφάνισή Της στον βαριά άρρωστο και φυλακισμένο άγιο Βαλέριο Γκαφένκου, στη Ρουμανία (επόμενη εικ.).

προηγούμενο
επόμενο

Facebook Comments