Ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψη

Ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψη

Ευχές Προσευχές
Προτρεπτικοί στίχοι· ᾿Επάν δέ τύχῃς  τῆς καλῆς μετουσίας τῶν ζωοποιῶν  μυστικῶν δωρημάτων, ὕμνησον εὐθύς, εὐχαρίστησον μέγα καί τάδε θερμῶς  ἐκ ψυχῆς Θεῷ λέγε· Δόξα σοι ὁ Θεός,  Δόξα ...
Comments Off on Ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψη
error: Alert: Content is protected !!