Προσευχή Ακολουθία για την Μακεδονία μας

Προσευχή Ακολουθία για την Μακεδονία μας

Ευχές Προσευχές
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν. Δόξα σοι, Χριστὲ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ Οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα ...
Comments Off on Προσευχή Ακολουθία για την Μακεδονία μας
error: Alert: Content is protected !!