Ψαλμός 4ος

Ψαλμός 4ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Εἰς τὸ τέλος, ἐν ψαλμοῖς• ᾠδὴ τῷ Δαυΐδ. 2 ΕΝ τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου• ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με. οἰκτείρησόν με καὶ εἰσάκουσον ...
Comments Off on Ψαλμός 4ος
error: Alert: Content is protected !!