Ψαλμός 92ος

Ψαλμός 92ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου, ὅτε κατῴκισται ἡ γῆ• αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο Κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο• καὶ γὰρ ἐστερέωσε τὴν οἰκουμένην, ...
Comments Off on Ψαλμός 92ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!